Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 2

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap (LSGL) is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van competenties. Deze zijn gebaseerd het CanMeds raamwerk (2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.

Samenwerking
Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkel je de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.

Gezondheidsbevordering
Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs in Leiden Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je deze competentie bij individuele patiënten en in de maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.

Leiderschap
Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen overbrengen om hen te inspireren tot veranderingen in beleid, dat is één van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je daarnaast persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visie-ontwikkeling.

In jaar 2 leer je dat een goede organisatie, samenwerking en communicatie in de zorg niet vanzelfsprekend is. Gelukkig kun je ook leren van fouten en complicaties. Je gaat samenwerken aan het opstellen en presenteren van verbeterplannen en maakt kennis met een-kwaliteitscyclus. Je onderzoekt gezondheidsverschillen tussen landen en hoe daar invloed op uit te oefenen.
Je gaat onderzoeken welke determinanten van gedrag en kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten relevant zijn. Welke gedragsinterventies passen daarbij en hoe kun je de gezondheid van patiënten bevorderen? Hier werk je aan middels het afnemen van interviews, het analyseren van gedrag en het presenteren van je resultaten.

Leerdoelen

De student:

 • legt uit wat organisatieverbetering en zorgvernieuwing is (zoals aan de hand van LEAN in de zorg) en kan de beginselen toepassen

 • legt uit wat mensgericht werken, gastvrijheid en patiëntgerichtheid is en kan de beginselen daarvan toepassen

 • heeft kennis van complicaties als onderdeel van het kwaliteitsdenken in de zorg

 • past kennis over samenwerkingsgedrag toe in samenwerkingsopdrachten

 • demonstreert in een gesprek over gedragsverandering (incl. therapietrouw) reflectief luisteren als onderdeel van het gesprek

 • verwerft in een rollenspel of gesprek met een patiënt informatie vanuit het perspectief van de patiënt met betrekking tot perceptie ziekte, zelfmanagement en (determinanten) van gedragsverandering

 • past elementen van motiverende gespreksvoering toe bij het opbouwen van patiënt-arts relatie en anamnese

 • analyseert de informatie verkregen van de patiënt met betrekking tot gedrag en determinanten van gedrag (cognitief, affectief en maatschappelijk)

 • verwijst in een rollenspel of simulatiegesprek een patiënt naar een geschikte interventie ten behoeve van zelfmanagementondersteuning.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
Studieopdrachten,
Hoorcolleges,
Werkcolleges,
Kennisclips en
Zelfstandig literatuurstudie

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties, essays, toepassingsopdrachten en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten en werkgroepen.
De precieze toetsing en weging van deelcijfers wordt vermeld op Brightspace.

Literatuurlijst

 • Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach en Stronks, 2016.)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser, 2018)

 • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond e.a. , 2012)

Eventueel aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de coördinatoren en wordt aangegeven op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor alle studenten geschiedt via aanmelding voor van dit lijnonderwijs en de toetsopdrachten slechts nadat een studieplan is ingeleverd. Voor ouderejaars en recidivisten kan dit inschrijving op onderdelen zijn. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie.

De aanmelding voor toetsen verloopt via uSis.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: LSGLjaar2@lumc.nl

Opmerkingen