Studiegids

nl en

Lezen en interpreteren van historische literatuur

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De inhoud van de website literatuurgeschiedenis.nl (tot en met de achttiende eeuw) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De Middeleeuwen, Gouden Eeuw en Verlichting hebben een schat aan literaire produkten voortgebracht, die ons niet alleen iets kunnen leren over de culturele omgeving waarin ze ooit zijn ontstaan en functioneerden, maar tegelijk iets duidelijk kunnen maken over de mensen die ze eeuwenlang hebben voorgedragen, overgeleverd en bestudeerd. Daarom zullen we in deze cursus gezamenlijk niet alleen een aantal van die veelkleurige historische teksten lezen, voordragen, analyseren en interpreteren, maar ze vervolgens ook in verband brengen met relevante secundaire literatuur. Op die manier raak je als deelnemer vertrouwd met interessante benaderingswijzen van historische literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek. Daarbij kan het gaan om traditionele, waardevolle benaderingswijzen zoals die vanuit de retorica, stijlanalyse of intertekstualiteit, maar ook om de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van gender, populair internationaal toneel of editiewetenschap. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij de vraag hoe de tekstedities (zowel analoge als digitale) die we tijdens college gebruiken eigenlijk zijn ingericht: wat hebben ze ons te bieden en wat zijn de beperkingen? Ook stellen we bijvoorbeeld de vraag of we historische toneelteksten zoals Vondels Gysbreght nog rechtstreeks op toneel kunnen brengen – of moeten we ze vertalen en bewerken?

Na ‘Literatuur en cultuur van het begin tot 1800’ (1e semester) gaan we in deze cursus nogmaals in op de Nederlandse literatuur van het begin tot 1800, maar nu met bijzondere aandacht voor benaderingswijzen. In het eerste blok (2 uur werkcollege per week) bespreken we benaderingswijzen aan de hand van inhoud en overlevering van de literatuur van de Middeleeuwen, in het tweede blok (2 uur werkcollege per week) gaan we verder in de tijd en doen we hetzelfde als in het eerste blok, maar nu aan de hand van de Gouden Eeuw en de Verlichting. Daarnaast leer je op welke wijze(n) je een wetenschappelijk artikel kunt lezen en hoe je verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek van elkaar kunt onderscheiden. De colleges zullen interactief en levendig zijn, omdat we oefenen in het hardop lezen en voordragen van teksten en tekstfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van dit college kun je:

  • Historische Nederlandse literatuur lezen, analyseren en interpreteren binnen de historische en culturele context van ontstaan en functioneren.

  • Een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van de historische Nederlandse literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek van elkaar onderscheiden en toepassen op primaire teksten op het terrein van de historische Nederlandse literatuur.

  • Benaderingswijzen herkennen in de secundaire literatuur.

  • Deze benaderingswijzen plaatsen binnen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de historische Nederlandse letterkunde.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Deze cursus kost je ruim 6,5 uur per week (inclusief het bijwonen van de colleges). De lijst met te bestuderen literatuur voor blok 1 (Middeleeuwen) is aanzienlijk korter (berekend op 22 uur) dan de lijst met te bestuderen literatuur voor blok 2 (Gouden Eeuw en Verlichting) (berekend op 68 uur). Na week 13 heb je nog 46 uur tot je beschikking om de (rest van de) literatuurlijst voor de Gouden Eeuw en de Verlichting te bestuderen.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens (beide met een combinatie van essayvragen en korte open vragen) over de collegestof en de gelezen literatuur van het eerste blok (in de breekweek) resp. het tweede blok (aan het eind van het eerste semester).

Weging

Beide deeltentamens bepalen voor 50% het eindcijfer. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof en alle gelezen literatuur. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Inzage en nabespreking

De nagekeken deeltentamens en de herkansing worden op een nader af te spreken tijdstip ter inzage gelegd. Bij eventuele vragen kun je je wenden tot de desbetreffende docent(en).

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

  • Blom, Frans, & Marion, Olga van (2021). Spaans toneel voor Nederlands publiek. Hilversum: Verloren.

  • Jongen, Ludo, & Voorwinden, N. (Eds.). (2001). Vanden levene Ons Heren. Hilversum: Verloren.

De overige primaire en secundaire literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Via Brightspace worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.