Studiegids

nl en

Westerse beeldende kunst en architectuur - 2000 deel I a

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Deze cursus vormt het eerste deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur. In dit lintcollege staat de westerse architectuur- en kunstgeschiedenis tot en met de vroege twintigste eeuw centraal. De colleges zijn gecentreerd rond de thema’s kerk, stad en hof. Het eerste deel van dit lintcollege wordt gegeven in het eerste semester en valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Elizabeth den Hartog en beslaat de periode van de Oudheid tot c. 1500.

De reeks bestrijkt om te beginnen wat vooraf ging aan de westerse cultuur, aangezien deze uiteraard niet in een vacuüm ontstond. In deze proloog maak je kennis met de oude culturen en de invloed daarvan op het Oude Testament, met Griekse en Romeinse tempels en beeldende kunst. Met de komst van het Christendom begint de westerse cultuur. Het thema ‘kerk’ centreert rond de vroegchristelijke, Karolingische en middeleeuwse kunst en cultuur. Voor de periode na 1300 verschuift de aandacht naar de stad en het hof. Je maakt kennis met de architectuur van de stad, de relatie tussen stad en platteland, en de specifieke stedelijke iconografie zoals allegorieën over goed en slecht bestuur. Ook leer je hoe en waarom de Renaissance in de diverse Italiaanse steden steeds een andere uitwerking had. Tot slot komt het vijftiende-eeuwse hof van Bourgondië aan de orde en kijken we naar de Italiaanse hoven en de emancipatie van de koopman.

De gehele cursus omvat 13 colleges van telkens 2 uur. Om je door de stof te loodsen wordt er doorheen het semester na iedere drie colleges een quiz afgenomen, vier in totaal, die elk met een pass/voldoende moeten worden afgesloten (je krijgt geen cijfer). Aan het eind van de cursus volgt een tentamen over de gehele stof met open vragen.

Leerdoelen

 • Studenten doen ervaring op in het kijken naar en het begrijpen van kunstwerken van de vroegchristelijke periode tot in de zestiende eeuw.

 • Studenten leren de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen kennen, en kunnen op basis van de opgedane stilistische kennis andere kunstwerken min of meer dateren.

 • Studenten verwerven inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Korte doe-het-zelf excursies

Toetsing en weging

Toetsing

 • Om je door de stof te loodsen wordt er doorheen het semester na iedere drie colleges een quiz afgenomen, vier in totaal, die elk met een pass/voldoende moeten worden afgesloten (je krijgt geen cijfer). Aan het eind heeft er een afsluitende toets plaats met open vragen.

 • Voor de herkansing zullen vervangende opdrachten worden geformuleerd.

Weging

 • De quizen moeten met een pass/voldoende worden afgesloten (je krijgt geen cijfer). Het eindcijfer wordt bepaald door de afsluitende toets.

Herkansing

Alle onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History 16th edition (or 15th edition), International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen