Studiegids

nl en

Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege staat de Nederlandse kunst en cultuur van circa 1450 tot 1700 centraal. Het belangrijkste doel van de cursus zal zijn het aantonen van de samenhang tussen artistieke wedijver, innovatie en de wetten van vraag en aanbod binnen de kunstmarkt van de vroegmoderne tijd. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt de Nederlandse beeldende kunst in haar cultuurhistorische en sociaal-economische context geplaatst. Afzonderlijke colleges zijn gewijd aan kunstenaars als Hieronymus Bosch, Hendrick Goltzius en Rembrandt van Rijn. Bovendien wordt aandacht besteed aan de landschaps- en stilleven schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Tijdens de cursus wordt bijvoorbeeld het 'businessmodel' van Rembrandt behandeld, maar ook de invloed die de commercialisering van de kunstmarkt heeft gehad op de stilistische ontwikkelingen binnen de landschapsschilderkunst. Ook kennerschap, d.w.z. het onderscheiden van originelen, kopieën, werkplaatsproducten en vervalsingen, komt aan de orde.

Leerdoelen

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepen de studenten tijdens de cursus het inzicht in de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de tweede helft vijftiende eeuw tot en met de zeventiende eeuw en de beeldende kunsten in die periode.

 • Studenten leren objecten uit de bestudeerde periode te duiden naar vervaardiger, plaats van vervaardiging (Amsterdam, Haarlem, Leiden, etc.) en datering, en krijgen inzicht in het onderscheiden van imitaties en vervalsingen.

 • Studenten leren de belangrijkste kunstvormen in de behandelde periode (schilder- en tekenkunst, grafische kunsten) aan een kritisch en analytisch oordeel te onderwerpen, met aandacht voor vorm, functie, inhoud, materiaal en techniek.

 • Studenten leren kunstobjecten te plaatsen in de historische en economische context waarin ze zijn ontstaan.

 • Studenten ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn voor het beoordelen van de kunst van de Gouden Eeuw met behulp van de artistieke en theoretische kaders die in de wetenschappelijke literatuur zijn geformuleerd.

 • Studenten ontwikkelen inzicht in de verschillende benaderingswijzen van kunst en cultuur van de Gouden Eeuw, door het bestuderen van toonaangevende wetenschappelijke publicaties.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Deeltoets 1: een take-home opdracht; het schrijven van een verslag aan de hand van vragen over een boedelinventarisonderzoek naar werk van één specifieke kunstenaar aan de hand van een internetbron.

 • Deeltoets 2: een schriftelijk eindtentamen met enkele open vragen over de collegestof, een aantal artikelen en het boek Art Market and Connoisseurship. Dit tentamen duurt 2 uur.

Weging

Deeltoets 1 bepaalt 40% van het eindcijfer.
Deeltoets 2 bepaalt 60% van het eindcijfer.
Voor beide onderdelen is een cijfer lager dan een 6 niet toegestaan.

Herkansing

 • Deeltoets 1 kan worden herkanst door hetzelfde type onderzoek uit te voeren over een andere kunstenaar die door de docent wordt opgegeven.

 • Het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Anna Tummers en Koenraad Jonckheere (red.), Art Market and Connoisseurship, 2008 (beschikbaar als ebook via de UB)

 • Overige artikelen en teksten worden aangekondigd via Brightspace en zijn alle online beschikbaar via de UB / links op Brightspace.

Inschrijven

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Not applicable.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen