Studiegids

nl en

Politieke filosofie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie in de hedendaagse politieke filosofie. In deze cursus zullen de concepten die centraal staan in het politieke denken en politieke handelen, zoals rechtvaardigheid, democratie, gelijkheid, vrijheid, macht, en de staat aan de orde komen. We zullen verschillende theorieën van rechtvaardigheid bespreken, zoals het liberaal egalitarisme, utilisme, libertarisme en multiculturalisme. Daarnaast zullen we ons richten op politieke vragen, zoals de rechtvaardiging van grenzen, gezag en macht, (politieke) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, systematisch racisme, en democratie. We benaderen deze vraagstukken door het lezen van belangrijke teksten in de politieke filosofie aangevuld met secundaire literatuur en het bespreken van actuele (meer concrete) sociale vraagstukken.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft tot doel studenten een brede introductie te geven in de hedendaagse politeke filosofie aan de hand van secondaire en primaire teksten. Daarnaast zullen studenten ervaring opdoen in het mondeling en schrifelijk presenteren en uitleggen van belangrijke politiek-filosofische begrippen en theorieën. Studenten zullen na kritische reflectie zelf positie moeten kunnen innemen over politiek-filosofische vraagstukken en deze met argumenten kunnen onderbouwen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • fundementele concepten van de politieke theorie;

  • de belangrijkste theorieën binnen de hedendaagse politieke filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • positie te nemen in debatten over hedendaagse filosofie, en deze positie te onderbouwen met argumenten;

  • kritisch na te denken over theoretische politieke vraagstukken, alsmede over belangrijke vraagstukken in de politieke praktijk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens met open en gesloten vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen:

  • Schriftelijk midterm tentamen (50%)

  • Schriftelijk eindtentamen (50%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Nabespreking op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Reader Politieke filosofie (aan te schaffen via Readeronline)

De reader bevat alle te bestuderen literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.