Studiegids

nl en

Cultuurfilosofie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in enkele van de meest canonieke visies op cultuur die zijn ontwikkeld in de Westerse wijsbegeerte. Speciale aandacht gaat uit naar de manieren waarop de cultuur opgevat is als probleem of zelfs als in crisis, en naar de vraag hoe cultuurkritiek mogelijk is. De cursus begint bij de klassieke concepties van cultuur als maatschappij en als Bildung en de verschillende waarderingen daarvan tijdens en na de Verlichting (Rousseau en Kant). Het positivisme komt aan de orde (Comte), dat vaak met wetenschapstheorie wordt geassocieerd, maar dat ontstaat vanuit een alomvattende visie op cultuur. Nietzsche en Freud problematiseren de verhouding tussen cultuur en het driftleven en laten zien hoe cultuur met verschillende vormen repressie gepaard gaat. Hiermee wordt de overgang gemaakt naar concepties van cultuur waarin de rede geen dominante factor is: de relatie tussen cultuur en lichamelijkheid (Merleau-Ponty); diagnoses van culturele crisis zoals die zichtbaar wordt in wetenschap en techniek (Arendt, Husserl, Heidegger); vervreemding en ideologie (Marx) en ‘cultuurindustrie’ en de mogelijkheid van emancipatie daaruit (Adorno, Marcuse), en de manier waarop cultuur uitsluitingsmechanismen van ‘vreemde’ elementen met zich meebrengt (Foucault). De cursus focust niet op cultuur in de betekenis van kunst en esthetica, of op normatieve discussies over culturele verschillen en cultuurrelativisme, maar stelt zich tot doel studenten op een dergelijke vervolgstudie voor te bereiden door belangrijke visies op cultuur als zodanig te beschouwen. In dat licht sluiten we af met een discussie over multiculturalisme (Taylor).

Leerdoelen

Doelstellingen

Doel van de cursus is studenten in te leiden in enkele van de meest canonieke visies op cultuur die zijn ontwikkeld in de Westerse wijsbegeerte. Speciale aandacht gaat uit naar de manieren waarop de cultuur opgevat is als probleem of zelfs als in crisis, en naar de vraag hoe cultuurkritiek mogelijk is. De cursus focust niet op cultuur in de betekenis van kunst en esthetica, of op normatieve discussies over culturele verschillen en cultuurrelativisme, maar stelt zich tot doel studenten op een dergelijke vervolgstudie voor te bereiden door belangrijke visies op cultuur als zodanig te beschouwen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • enkele van de meest canonieke visies op wat cultuur is;

  • belangrijke manieren waarop cultuur als probleem is beschouwd (repressie, crisis, vervreemding, uitsluiting) en hoe cultuur bekritiseerd kan worden.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • canonieke teksten m.b.t. cultuur te reconstrueren, interpreteren, kritisch te bevragen, en te vergelijken;

  • op schrift en mondeling belangrijke argumenten over cultuur in te brengen en te verdedigen die betrekking hebben op de cursus.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Take home deeltentamen met enkele essayvragen (50%)

  • Take home eindtentamen met enkele essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een take home-tentamen met essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Alle te lezen teksten worden via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie collegerooster.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.