Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

  1. Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis en hoe wetenschap zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld.
  2. Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt. Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker (en daarbuiten), omdat deze redeneervormen daarin een belangrijke rol spelen.
  3. Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, alsmede vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica). Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker, waarin omgaan met redeneervormen het het herkennen van drogredenen een belangrijke rol spelen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van ieder 2 uur en 4 werkgroep bijeenkomsten van ieder 2 uur. Tijdens de eerste vier colleges wordt de basis stof over wetenschapsleer en logica gedoceerd aan de hand van 'Chapters on Philosophy of Science and Logic' en hoofdstukken uit ‘Critical Thinking’. Deze stof wordt ook behandeld en geoefend tijdens de vier werkgroep bijeenkomsten aan de hand van een werkboek met opdrachten. Een werkgroep bestaat uit (maximaal) 24 studenten (2 tutorgroepen) die onder leiding van en docent opdrachten uitvoeren en bespreken. Werkgroepen worden wekelijks gegeven in een aantal van 4 bijeenkomsten. Deelname aan de werkgroepen is verplicht. De stof voor de overige colleges zijn onderdelen uit ‘Critical Thinking’ over drogredenen en overtuiging ('fallacies and persuasion'), en een vragen en antwoorden college.

Toetsing

De stof wordt getoetst met een multiple choice (MC) tentamen en open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt. Dit geldt voor leerdoel 1 en 2. Leerdoel 3 wordt ook getoetst met de open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt.

De stof voor het MC tentamen en de open vragen tijdens de werkgroepen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal (literatuur), zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met opdrachten (zie het werkboek voor een berekening van het eindcijfer). Het werkgroep-cijfer telt mee in het eindresultaat. Het tentamen telt mee voor 70% en het werkgroep-cijfer voor 30%. Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on Philosophy of Science and Logic. Beschikbaar op Brightspace.

Hoofdstukken uit:
Moore, B. N. & Parker, R. (2016). Critical Thinking (12th edition). McGraw-Hill ISBN 978-1-259-921315
Werkboek voor de werkgroepen: beschikbaar op Brightspace.

Contact information

Dr. Z. Sjoerds en Dr. S. Uithol PsychologyAndScience@fsw.leidenuniv.nl