Studiegids

nl en

Chinese Filosofie II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

BA-1 college Filosofie en Religie van China

Beschrijving

In het eerstejaars hoorcollege Filosofie en Religie van China zijn invloedrijke denkers, teksten en stromingen uit de geschiedenis van de Chinese filosofie behandeld. Het college Chinese Filosofie II bouwt hierop voort, door de behandelde stof te verdiepen en nieuwe stof aan te dragen. In dit tweedejaars werkcollege gaan we aan de slag met Chinese filosofische teksten in vertaling en behandelen we vragen zoals: Wat kenmerkt een goede vertaling? Welke wetenschappelijke vragen kunnen we stellen bij de tekst? Wat is de filosofische boodschap van de tekst?
Hoe kunnen we die boodschap vandaag de dag toepassen?

Leerdoelen

 • kritische omgang met Chinese filosofische teksten

 • inzicht in de invloed van Chinese filosofische tradities op de Chinese cultuur

 • inzicht in de hedendaagse relevantie van Chinese filosofische tradities

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische tradities

 • verdere ontwikkeling van academische vaardigheden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van
studenten wordt door de docent geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet
missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens twee bijeenkomsten missen. Wie meer dan twee keer afwezig is
geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de werkgroepen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet
of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Wat een goede
voorbereiding inhoudt, staat uitgelegd in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • actieve deelname (20%)

 • mondelinge opdracht (20%)

 • schriftelijke opdrachten (20%)

 • schriftelijk werkstuk (40%)

Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Van Norden, Bryan W. 2011. Introduction to Classical Chinese Philosophy. Indianapolis: Hackett.

Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt om informatie over het collegerooster, de schrijfopdrachten, literatuur etc. bekend te maken.