Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Film- en literatuurwetenschap)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen.
In de lessen Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet in papers en presentaties.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema voor een essay of paper, het bijstellen van het schrijfplan, het schrijven van een inleiding en een conclusie, en tenslotte het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Groepspresentatie
Paper van 1500 woorden

Weging

Groepspresentatie 30%
Paper 70%

Herkansing

De presentatie kan niet herkanst worden.
De paper kan wel herkanst worden en moet voldoende zijn (hoger dan een 5.5) om het vak af te kunnen ronden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nog bekend gemaakt.
Enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingeschreven en ingedeeld in de werkgroepen. Hogerejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap die het vak willen herkansen, dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap