Studiegids

nl en

Romaanse Taalkunde

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap of een vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

Het college biedt een viertal jaarlijks wisselende topics uit de taalkunde van de Romaanse talen. Deze topics beslaan zowel synchrone als diachronie aspecten van vergelijkend taalkundig onderzoek over de Romaanse talen op het gebied van de fonologie, de morfologie, de syntaxis en de semantiek. Tijdens het college wordt van de studenten een actieve inbreng verwacht.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in de wetenschappelijke argumenten en discussies die gevoerd zijn romdom welomschreven problemen van de Romaanse taalkunde.

  • De student is in staat deze argumenten en taalkundige redeneringen te reproduceren en kritisch met elkaar te vergelijken.

  • De student heeft op secundaire wijze kennis verworven over de wetenschappelijke basisliteratuur rondom deze taalkundige problemen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing en weging

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit twee delen, evenredig aan de lessen van elke docent. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Elk deelcijfer telt voor 50% van het eindcijfer.

NB. Bij een onvoldoende eindcijfer moeten al de onderdelen herkanst worden.

Weging

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (100%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deelcijfers als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Cursusmateriaal via Brightspace

Specifiek voor het deel van docent Migliori:

  • Wright, R. (2013). 'Periodization' in In Maiden, M., J. C. Smith and A. Ledgeway (eds) The Cambridge History of the Romance Languages, Volume 2 (contexts), 107-124.

  • Salvi, G. (2010). 'Morphosyntactic persistence'. In Maiden, M., J. C. Smith and A. Ledgeway (eds) The Cambridge History of the Romance Languages, Volume I (structures).

  • Bauer, B. (2010). 'Word formation'. In Maiden, M., J. C. Smith and A. Ledgeway (eds) The Cambridge History of the Romance Languages, Volume I (structures), pp. 532-563.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.