Studiegids

nl en

Themacollege I

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.
Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het themacollege.

Beschrijving

Het Themacollege I is een werkcollege waarin academisch vaardigheden centraal staan, studenten leren de basisvaardigheden van academisch historisch onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het zoeken en analyseren van literatuur, het geven van een presentatie en het schrijven van een academisch werkstuk.
Het thema van het college wordt in het eerste college bekendgemaakt en geïntroduceerd. Binnen het thema biedt de docent een aantal onderwerpen met deels voorgeschreven literatuur aan. De student kiest uit dat aanbod een onderwerp of krijgt er één toegewezen. Over dit onderwerp houdt de student een referaat en schrijft hij of zij een werkstuk. De docent geeft intensieve begeleiding bij de formulering van de vraagstelling en de opzet van het werkstuk.

Leerdoelen

De student kan:

 • 1) een realistische planning hanteren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren;

 • 3) gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen;

 • 4) kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur;

 • 5) een probleemstelling en deelvragen formuleren;

 • 6) een beargumenteerde conclusie formuleren;

 • 7) feedback geven en ontvangen;

 • 8) aanwijzingen van de docent verwerken;

 • 9) een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen;

 • 10) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (2.700-3.300 woorden, gebaseerd op literatuur, exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

 • Mondelinge presentatie (en optreden als referent)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 7, 10

 • Eerste versie werkstuk (opdracht)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

 • Overige opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Participatie en mondelinge presentatie: 15%

 • Opdrachten: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eisen dat het werkstuk voldoende moet zijn en dat aan alle opdrachten moet zijn voldaan.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de deadline zoals aangegeven in de bijbehorende Brightspace module.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de bijbehorende Brightspace module.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Jeanette Kamp e.a., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam 2016).

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege I in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Opmerkingen

Niet van toepassing.