Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis. In het werkcollege wordt de stof van het hoorcollege en het handboek met de docenten bediscussieerd. Centraal in het werkcollege staan echter dossiers met bronteksten die aansluiten bij handboek en hoorcollege. Aan de hand van deze teksten worden belangrijke aspecten van de middeleeuwse samenleving uitgediept. Ieder dossier bevat verder enkele referaatvragen, waarvan iedere student er twee maakt.

Leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • 2) kennis van de belangrijkste bronnen betreffende de middeleeuwse geschiedenis;

 • 3) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • 4) het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;

 • 5) kennis van de belangrijkste politiek-institutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de middeleeuwen.

De student kan:

 • 6) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • 7) feedback geven en ontvangen;

 • 8) bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 9) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 10) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 11) bronnen interpreteren en plaatsen in een historische context.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging Getoetste leerdoelen
Presentatie op basis van secundaire literatuur 25% 6-9
Medewerking aan interactieve handboektoets (2x) 25% 1-5, 10
Participatie tijdens het college 50% 1-5, 8-11

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege II. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges ESG en AGC 5 EC voor Vaardigheden II.

Literatuurlijst

 • De noodzakelijke teksten en opgaven worden aangeboden via Brightspace.

 • Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de nieuwste editie van W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids (Amsterdam 2016). Andere edities worden niet langer ondersteund.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle tweedejaars studenten die een propedeuse werkcollege herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

De werkcolleges sluiten thematisch aan op de hoorcolleges. Een volledig overzicht van de colleges en de te behandelen dossiers staat in het werkboek.