Studiegids

nl en

Kerncollege 2: Global Connections

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit hoorcollege bouwt voort op de algemene kennis van historische ontwikkelingen opgedaan in het eerste jaar. Nu staan echter de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. We stellen ons de vraag hoe een steeds groter en intensiever web van interregionale verbindingen van invloed is geweest op de sociale, economische en culturele geschiedenis van regionale beschavingen en van de wereld in het algemeen.

De chronologische ontwikkelingen zullen worden verduidelijkt aan de hand van geografische condities (longue durée) en theoretische modellen (globalisering). Studenten krijgen in dit college inzicht in processen van regio-overstijgende sociale, economische en culturele interactie en de manier waarop deze processen kunnen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur;

 • 3) De student ontwikkelt analytische vaardigheden.

Leerdoelen, specifiek voor het BA2-Kerncollege Global Connections

De student heeft aanvullende algemene diachrone kennis van een afstudeerrichting-overschrijdend thema op gedaan, in het bijzonder:

 • 4) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de theorie en de infrastuctuur van globaliseringsprocessen;
 • 5) kennis van en inzicht in de circulatie van mensen, goederen en ideeën van ca. 300 voor Christus tot heden;
 • 6) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen die als resultaat van globaliseringsprocessen kunnen worden aangeduid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: essay van 2.000 woorden

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met korte open vragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Peter N. Stearns, Globalization in World History (2nd edition, London/New York: Routledge, 2017);

 • Eric Vanhaute, Wereldgeschiedenis: een inleiding (Gent: Academia Press, 2012) òf de Engelse vertaling: World History. An Introduction (New York/London: Routledge, 2013).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.