Studiegids

nl en

Koloniale Geschiedenis van Nederland in Mondiale Context

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) over het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. Tijdens de colleges zal steeds de Nederlandse casus het uitgangspunt vormen voor een beter begrip van veel bredere, mondiale processen van imperialisme en kolonialisme. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de almaar weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ook zal nadrukkelijk worden gekeken naar de manier waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve wisselwerking met de overzeese gebieden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) De student krijgt een breed overzicht van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse expansie in vergelijkend mondiaal perspectief;

 • 5) Kennismaking met de historische methode toegepast op de geschiedenis van de Europese expansie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Voor dit college schrijf je één essay van tussen 1.600 en 2.000 woorden (excl. voetnoten) waarin alle leerdoelen getoetst worden. Je gaat zelf aan de slag met de geleerde collegestof en de handboeken. Bij aanvang van het college zal een nadere instructie daartoe worden gegeven waarbij je kunt kiezen uit twee onderwerpen.

Inleverdatum is vrijdag 17-12 voor middernacht, herkansing voor 15-1-2022.

Weging

Het essay weegt voor 100%.

Herkansing

Het essay kan worden herkanst.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Handboek:

 • Pieter Emmer en Jos Gommans, The Dutch Overseas Empire, 1600-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

 • Wim van den Doel, Zo ver de wereld strekt: De Geschiedenis van Nederland overzee (Amsterdam: Bert Bakker, 2011).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.