Studiegids

nl en

Marokkanen in Nederland: van gastarbeider tot transnationale burger

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Voor Geschiedenis studenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Voor niet-Geschiedenis studenten: dit werkcollege sluit aan op het eerste semester hoorcollege De Geschiedenis van Marokko en Marokkanen in Nederland. Kennisname van H. Obdeijn en P. De Mas, Geschiedenis van Marokko (Amsterdam 2012, 3e herziene druk)., wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

In 1960 telde Nederland 3 Marokkanen, inmiddels wonen bijna 400.000 mensen met een Marokkaanse achtergrond in Nederlandse steden en dorpen. In deze collegereeks bestuderen we de Marokkaanse aanwezigheid in Nederland vanuit een historisch perspectief.

Bijna een halve eeuw geleden sloot Nederland een overeenkomst met Marokko over het werven van arbeiders. Uiteindelijk werden enkele duizenden Marokkaanse mannen (en een enkele vrouw) aangetrokken voor de Nederlandse industrie. Hoe was de werving georganiseerd en welke rol speelden de beide overheden hierin? De meeste Marokkanen kwamen echter op eigen gelegenheid, via de informele weg, vanaf het begin van de jaren 1960 naar Nederland. Hoe verging het deze Marokkanen van het eerste uur? We besteden aandacht aan hun leven als gastarbeider, maar belichten ook hun activiteiten op cultureel, religieus en politiek gebied.

Vervolgens kijken we naar de komst van gezinnen en het ontstaan van een Marokkaans leven in Nederland. Hoe verliep het vestigingsproces van Marokkanen en hun (klein)kinderen in Nederland? Hoe kan verklaard worden dat Marokkanen in Nederland veranderden van stille arbeidskrachten tot een van de meestbesproken en gepoblematiseerde groepen in de Nederlandse samenleving? En welke verschillen bestaan er tussen Marokkanen in Nederland en Marokkanen in andere Europese landen?

Daarnaast is er ook aandacht voor de verbondenheid van Marokkanen met hun land van herkomst. Welke sociale, economische en politieke banden onderhouden Marokkanen in Nederland met Marokko? En wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen hierin? Marokkanen in Nederland worden door de Marokkaanse overheid nog altijd beschouwd als onderdanen. Marokko is daarom zeer gehecht aan zijn banden met Marokkanen in Nederland en elders in Europa. Maar ook de Nederlandse overheid zag in het begin veel belang in een sterke verbondenheid met Marokko. In dit college bestuderen we de invloed van beide overheden op de mate van verbondenheid met het herkomstland.

In deze reeks kijken we dus vanuit een historisch en genderperspectief naar de Marokkaanse aanwezigheid in Nederland waarbij onder meer aandacht is voor hun migratie- en vestigingsproces, hun verbondenheid met het land van herkomst en hun invloed op de Nederlandse samenleving.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis, voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis, voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert inzicht verkrijgen in processen van migratie, integratie en transnationalisme;

 • 9) leert inzicht verkrijgen in academische en historische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 7

 • Opdracht 1: Optreden als referent bij mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2: Essay schrijven
  getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 3: Referaat houden
  getoetste leerdoelen: 2-5

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de
corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de
corresponderende Brightspace cursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt op Brightspace. Er hoeven geen boeken of syllabi te worden aangeschaft.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

In dit college behandelen we thema's die wellicht van interesse zijn voor studenten Rechten, Sociale Wetenschappen, Antropologie, Criminologie en andere verwante disciplines. Uiteraard staat dit college open voor iedereen met een bijzondere interesse in migratie- en vestigingsprocessen in naoorlogs Nederland.
Het werkcollege sluit aan op het eerste semester hoorcollege De Geschiedenis van Marokko en Marokkanen in Nederland. Kennisname van H. Obdeijn en P. De Mas, Geschiedenis van Marokko (Amsterdam 2012, 3e herziene druk)., wordt ten zeerste aanbevolen.Tevens moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een werkstuk te schrijven met gebruik van de daarbij behorende academische vaardigheden, zoals annotatie en het zoeken en verwerken van relevante (secundaire) literatuur.