Studiegids

nl en

Mensenrechten en sociale (on)gelijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Sinds enkele decennia is de sociaal-economische ongelijkheid tussen en binnen landen fors toegenomen. Parallel aan deze ontwikkeling is mensenrechten mondiaal gezien een veelgebruikt concept geworden, al lijkt die populariteit inmiddels over haar hoogtepunt heen. De constatering van deze parallel heeft geleid tot veel debat, ook onder historici. Hoe kan het dat mensenrechten populair werden toen de sociaal-economische ongelijkheid toenam? Zijn mensenrechten niet juist geformuleerd om ongelijkheid in alle opzichten tegen te gaan? Of gaan mensenrechten niet over sociaal-economische gelijkheid? Waar sommige historici betogen dat er geen verband is tussen de populariteit van mensenrechten en de toename van sociaal-economische ongelijkheid, daar stellen anderen dat er wel degelijk een historische relatie is. Voorstanders van mensenrechten waren, anders dan vaak gedacht, vaak geen voorstanders van sociaal-economische ongelijkheid. Zij zouden hun pleidooi voor mensenrechten combineren met een neoliberale ideologie waarbij meer waarde gehecht werd aan een goede werking van de markteconomie dan aan sociaal-economische gelijkheid. Tijdens de colleges staat dit historiografische debat centraal en worden studenten uitgedaagd om een beargumenteerde positie in te nemen. Bovendien worden perspectieven vanuit andere disciplines besproken zoals het internationaal recht en culturele antropologie.

Het werkcollege sluit thematisch aan bij het Kerncollege Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van het historiografisch debat over mensenrechten en sociale (on)gelijkheid en is in staat om een beargumenteerde positie in te nemen;

 • 9) heeft kennis opgedaan van verschillende wetenschappelijke benaderingen van de geschiedenis van mensenrechten en sociale (on)gelijkheid en is in staat om die verschillen mondeling en schriftelijk toe te lichten;

 • 10) heeft kennis opgedaan van verschillen en overeenkomsten tussen landen, groepen en periodes vanuit de literatuur over mensenrechten en sociale (on)gelijkheid en is in staat om mondelijk en schriftelijk toe te lichten hoe door middel van vergelijkingen historische verklaringen ontwikkeld kunnen worden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-10

 • Opdracht (interview of recensie)
  getoetste leerdoelen: 1-3, 6-10

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 15 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt later bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepasing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.