Studiegids

nl en

Nieuws en publieke opinie in de Republiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De cultuur van de vroegmoderne Nederlanden was multimediaal. Met zijn geletterde, relatief welvarende bevolking, goede verbindingen en vele drukkers werd de nieuwe Republiek een echte informatiemaatschappij. Drukwerk werd steeds goedkoper, en werd voor steeds meer doelen ingezet. Er circuleerden nieuwsbrieven, er ontstonden kranten en tijdschriften, en via commerciële netwerken kwamen niet alleen goederen maar ook steeds meer ook informatie beschikbaar. Maar ook oude media bleven belangrijk; liedjes, preken, toneelstukken, hadden allemaal hun rol.

In aansluiting bij het kerncollege Grenzen van de Macht zullen we in dit college bestuderen wat er de laatste decennia is veranderd in ons beeld van het medialandschap in de Republiek, en ons afvragen wat dat betekent voor ons begrip van de manier waarop politiek werkte. In dit werkcollege verkennen we niet alleen de manier waarop de nieuws- en informatievoorziening zich ontwikkelde, maar vooral ook de politieke en maatschappelijke gevolgen daarvan. Hongerden Nederlanders naar nieuws en meningen? Of probeerden slimme auteurs en drukkers vooral een nieuwe markt te creeëren? Wat betekende de publicatie van duizenden pamfletten in politieke crisisjaren? In hoeverre probeerden overheden zelf de publieke opinie naar hun hand te zetten? Hoe groot was het sociale bereik van de nieuwe media?

Aan het eind maken we ook een agenda voor toekomstig onderzoek. Welke vragen omtrent nieuws, mediaconsumptie en politiek liggen op een nieuw antwoord te wachten?

Bij dit college is een instaptoets die ter voorbereiding van het eerste college moet worden gemaakt (zie onder).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis over staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw ;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis, met speciale aandacht voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft een inzicht in het veranderende medialandschap in de Republiek;

 • 9) heeft inzicht in de veranderende politieke rol van verschillende media;

 • 10) heeft inzicht in het historiografische debat over de ‘discussiecultuur’ in de Republiek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4,6-8, 9-10

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie en Opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Instaptoets: 10%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie en opdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuur en opdracht voor de instaptoets worden uiterlijk 2 weken voor het eerste college bekend gemaakt. De opdracht moet voorafgaand aan het eerste college worden ingeleverd, en wordt tijdens dat college besproken.

Overige literatuur: nader aan te kondigen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.