Studiegids

nl en

Publieksgeschiedenis

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Geschiedenis is ‘de manier waarop een samenleving zich rekenschap geeft van haar verleden’ schreef Johan Huizinga. Geschiedenis is dan ook niet alleen het domein van historici en geschiedenisleraren. Geschiedenis speelt ook een grote rol in het publieke domein. In alle samenleving doen mensen een beroep op het verleden om hun identiteit vorm te geven. In het politieke debat worden historische voorbeelden en ontwikkelingen aangehaald; tijdens herdenkingen worden er ‘lessen geleerd’ uit het verleden; historische films, musea, romans, reenactments en games nodigen uit tot ‘tijdreizen’ ; citymarketeers nodigen toeristen uit om het verleden te ‘beleven’.

Maar dat gaat niet vanzelf; niet alle aspecten van het verleden komen in het publieke domein terecht; sommige stukken verleden worden vergeten, terwijl anderen juist opeens in de aandacht komen te staan. Publieksgeschiedenis is het resultaat van een krachtenspel tussen vertellers en publiek, overheden en belangengroepen, erfgoedspecialisten en marketeers. In dit vak maak je niet alleen kennis met de theorie, maar vooral ook met de praktijk van het fenomeen publieksgeschiedenis. Na de eerste weken, waarin we kijken waarom en op welke manieren geschiedenis in het publieke domein zichtbaar is, gaan we aan de slag met een concrete case uit de Leidse stadsgeschiedenis. Studenten werken aan een praktijkopdracht en brengen de theorie uit de eerste weken in de praktijk bij de ontwikkeling van een plan voor een publiekshistorische activiteit of publiekshistorisch product.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken
  van de afstudeerrichting; bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) heeft een conceptueel begrip van publieksgeschiedenis;

 • 3) verwerft kennis over en kan reflecteren op medialisering, musealisering, politieke of emotionele, commerciële en educatieve aspecten van publieksgeschiedenis;

 • 4) kan een publiekshistorisch product ontwerpen, met in achtneming van relevante mediale, museale, politieke, commerciële en educatieve aspecten;

 • 5) is in staat om een publiek te definiëren voor een publiekshistorisch product;

 • 6) is in staat randvoorwaarden te formuleren voor de uitvoerbaarheid en de aantrekkelijkheid van een publiekshistorisch product.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van die college zullen worden getoetst door middel van:

 • Participatie en mondelinge presentatie(s) tijdens de colleges

 • Portfolio met opdrachten (zowel gezamenlijke opdrachten als individuele opdrachten), inclusief een praktijkopdracht en reflectieverslag

Weging:

 • Participatie/ mondelinge presentatie(s) 20%

 • Portfolio met opdrachten inclusief praktijkopdracht en reflectieverslag : 80%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat de praktijkopdracht met een voldoende moet worden beoordeeld.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Studenten die tussentijdse opdrachten op tijd hebben ingeleverd maar gemiddeld geen voldoende hebben, kunnen de praktijkopdracht en het reflectieverslag herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de beoordeling plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur wordt voor aanvang van het eerste college via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Let op: de literatuur die voor het eerste college gelezen dient te worden, wordt bekend gemaakt via Brightspace.