Studiegids

nl en

Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Voor onderzoekers van de moderne tijd bieden visuele bronnen een rijke bron van informatie. Maar hoe ga je op een verantwoorde manier om met die bronnen? Hoe kan je deze inzetten als méér dan illustraties bij een betoog? Doel van dit college is om studenten bekend te maken met verschillende methodes voor het ‘lezen’ van visueel materiaal en hen zo de ‘taal’ te geven om deze bronnen centraal te stellen in hun onderzoek.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Algemene Geschiedenis, Sociale Geschiedenis en Nederlandse Geschiedenis.

Deze collegereeks concentreert zich op drie soorten media:
1) schilderijen;
2) fotografie;
3) propaganda- en verkiezingsposters.

Bij het bevragen van deze bronnen staat niet zozeer de productie van de beelden centraal (hoewel ook daar aandacht aan wordt besteed), maar veel eerder de intentie, werking en receptie van bepaalde beelden. Het college wordt afgesloten met een eindwerkstuk, waarin een serie beelden van het werk van één beeldmaker, stroming of thema centraal staat.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.
  -bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis (in internationale context)
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaalwetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan werken met verschillende repositoria voor visuele bronnen en de daarbij passende zoekmethoden;

 • 3) kan werken met diverse soorten visuele bronnen uit de moderne tijd;

 • 4) kan reflecteren op de relatie tussen ontstaan, intentie, en bruikbaarheid van visuele bronnen;

 • 5) kan voor verschillende soorten visuele bronnen passende technieken toepassen voor duiding en contextualisering;

 • 6) kan de onderzoeksmethodes uit het college toepassen op zelf geselecteerde beelden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van die college zullen worden getoetst door middel van:

 • Tussenopdrachten (online en schriftelijk)

 • Een referaat

 • Het eindpaper

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Participatie en tussenopdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.