Studiegids

nl en

Grieks Taalverwerving 2 (B/C-groep)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.
Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd.
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau die hun taalkennis willen vergroten, zijn toelaatbaar tot Griekse taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangsrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
De deelnemende studenten worden op basis van een diagnostische toets aan het begin van het semester in twee groepen ingedeeld. Groep ‘B’ neemt in blok 2 de laatste hoofdstukken door uit de methode Grieks voor Iedereen, en leest dan een selectie uit de redevoeringen van Lysias. Groep ‘C’ werkt met de Syllabus Griekse Grammatica en leest in blok 2 selecties uit Lysias 3, Plato (Protagoras) en Antiphon (uit de Syllabus Lysias).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

 • kennis van representatieve teksten uit het genre van de Attische gerechtsredevoering (I.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • gebruik te maken van naslagwerken, wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • een elementaire heuristische zoekopdracht uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Groep B
Tussentoets
Grieks voor Iedereen lessen 1-24. Gelezen tekst, met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, woorden en stamtijden; stukje niet-voorbereide vertaling (50 %)
Bibliotheekopdracht
Heuristische opdracht als oefening in het gebruik van (on-line) woordenboeken, naslagwerken, grammatica’s en commentaren (10 %)
Eindtoets
Gelezen tekst Lysias met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, woorden en stamtijden; stukje niet-voorbereide tekst (40 %)
Groep C
Tussentoets
Vertaling ongeziene tekst, vragen over morfologie, syntaxis en woordbetekenis, woorden en stamtijden (40 %)
Bibliotheekopdracht
Heuristische opdracht als oefening in het gebruik van (on-line) woordenboeken, naslagwerken, grammatica’s en commentaren (10 %)
Eindtoets
A. Grammaticatoets, met onderdelen: klankleer, benoemen werkwoords- en naamwoordsvormen, syntaxis, vocabulaire en stamtijden. (25 %)
B. Teksttoets met vertaling + vragen gelezen stof, vertaling ongelezen stof. Wegingsfactor: 50 % van het eindcijfer (25 %)

Weging

Groep B:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.

Groep C:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de vier deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur van de eindtoets gezamenlijk voldoende moeten zijn.

Herkansing

Herkansing
Groep B: De tussentoets en de eindtoets kunnen zo nodig apart herkanst worden.

Groep C: De tussentoets en de onderdelen van de eindtoets kunnen zo nodig apart herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Groep B:

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen(Readeronline)

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

Groep C:

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

Beide groepen:
De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.