Studiegids

nl en

Grieks Poëzie: Drama

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).
Keuzevakstudenten moeten Grieks taalverwerving 1 en 2 voltooid hebben om deel te mogen nemen aan dit college.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op de Griekse Tragedie op basis van lectuur van Sophocles’ Oedipus Rex, grotendeels in het Grieks. Alle aspecten van het Griekse drama zullen worden besproken: opvoeringpraktijk, inrichting van het theater, opbouw van de tragedie, de rol van het koor, het Grieks van Sophocles, de poëtische vorm (metriek), en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr.

Oedipus Rex is misschien wel de beroemdste tragedie uit de gehele klassieke oudheid. Aan de hand van dit stuk legt Aristoteles in zijn Poetica uit hoe een goede tragedie gecomponeerd moet worden, met een samenhangende plot, katharsis en peripetie. Om deze ideeën in perspectief te plaatsen, zullen we Antigone, een andere bekende tragedie van Sophocles, in vertaling lezen. Ten slotte zullen we stilstaan bij het rijke Nachleben van Oedipus Rex, bij Freud, Stravinsky, etc.

We zullen ook aandacht schenken aan de tekstoverlevering van de tragedies van Sophocles, niet alleen door bestudering van het kritisch apparaat in de tekstuitgave van Dawe, maar ook door een bezoek aan de handschriften-collectie van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • beschikt over basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters). (I.ii)

 • beschikt over het vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen). (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van het Grieks van Sophocles (I.i; II.i/iii)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees- en vertaalvaardigheden van Sophocles: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit een tragedie. (II.ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • werkcollege

 • zelfstandige lectuur.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets (30%): schriftelijk tentamen met korte open vragen: vertaling van en vragen over een reeds behandelde passage van Sophocles’ Oedipus Rex; en korte open vragen en een enkele essayvraag over het eerste gedeelte van de collegestof.

 • Opdracht (10%): schriftelijke opdracht: metrische analyse van 10 verzen uit Sophocles’ Oedipus Rex (jambische trimeters).

 • Eindtoets (60%): schriftelijk tentamen, bestaande uit (a) korte open vragen en enkele essayvragen over de behandelde Griekse teksten, teksten in vertaling, secundaire literatuur, en collegestof; (b) vertaling van gelezen passages uit Sophocles’ Oedipus Rex; (c) vertaling van een niet eerder gelezen passage uit Sophocles.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van drie deelcijfers.

Herkansing

De tussentoets en de schriftelijke opdracht kunnen niet herkanst worden. Deelcijfers (van tussentoets, opdracht en eindtoets) mogen onvoldoende zijn, maar het eindcijfer voor de cursus moet voldoende zijn. Wanneer het eindcijfer voor de cursus een onvoldoende is, dan is er een herkansing mogelijk: in dat geval vervallen alle behaalde deelcijfers. De herkansing (100% van het eindcijfer) gaat dan over alle onderdelen die in eerste instantie getoetst zijn in tussentoets, opdracht en eindtoets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • R.D. Dawe, Sophocles, Oedipus Rex, Cambridge: CUP 2006 (revised edition).

 • A.M. van Erp Taalman Kip en W.J.H.F. Kegel, Sophocles, Oedipus Tyrannus, Culemborg: Tjeenk Willink / Noorduijn 1976 (ter beschikking gesteld via Blackboard).

 • Een vertaling van Oedipus en Antigone, bij voorkeur die van Gerard Koolschijn: Sofokles: Oidipous, Antigone (Athenaeum-Polak & v. Gennep, 2008) (ISBN 9789025363451).

 • Piet Gerbrandy en Casper de Jonge. Aristoteles, Poëtica. Groningen: Historische Uitgeverij 2017 (wordt met korting besteld voor de deelnemers van deze cursus).

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.