Studiegids

nl en

Overzichtscollege Oude Geschiedenis 2: Van Romulus en Remus naar Romulus Augustulus

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de BA GLTC (jaar 2). Het college “Overzicht Oude Geschiedenis 1: Van Myceens Griekenland tot de Hellenistische wereld” moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

Dit college beoogt de deelnemende studenten een algemeen overzicht te bieden van de geschiedenis van Rome (vroege geschiedenis, republicainse periode en keizerrijk tot het begin van de Byzantijnse periode) in de context van de algemene ontwikkeling van de antieke Mediterraanse wereld. In het college staan de politieke, sociale, economische en religieuze geschiedenis centraal.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

 • overzichtskennis van de geschiedenis van Rome en de Romeinse cultuur van de IJzertijd (8e eeuw v. Chr.) tot de late keizertijd (5e eeuw n. Chr.) binnen het kader van de antieke Mediterraanse wereld, waarbij de nadruk ligt op kennis van de politieke, sociale en religieuze geschiedenis.

 • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie), verbanden tussen militaire en maatschappelijke ontwikkelingen en gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Vaardigheden

De student leert:

 • de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • een kort historisch betoog uit te werken aan de hand van een gegeven vraagstelling.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Paper en schriftelijk tentamen met half-open deelvragen

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten:

 • Aan het begin van het tweede blok moet een schrijfopdracht ingeleverd worden, uitgewerkt aan de hand van een vraag over de stof van de eerste blok (40%)

 • Na het tweede blok vindt een schriftelijk overzichtstentamen over de stof van het hele college plaats, bestaand uit essayvragen (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen worden afzonderlijk herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Ter aanschaffing:

 • F. Meijer, Macht zonder grenzen. Rome en zijn Imperium (Amsterdam, 2006 en later).

Aan te bevelen zijn ook:

 • F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam, 2008 of later).

 • L. de Blois & R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum, 2017).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.