Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus, en tot slot de Christelijke filosofie van de Late Oudheid. Onderdeel van het college is een eigen klein onderzoek in de vorm van van een kort essay (maximaal 4 pagina’s) naar aanleiding van een opgegeven thema.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede

 • kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat (bijv. vrije wil, determinisme, discursief denken). (I.iv, vii)

 • elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte. (I.vi)

Vaardigheden

De student leert:

 • (complexere) primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vii; onderzoeksvaardigheden).

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een paper (maximaal 4 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • essay-opdracht (30%);

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Weging

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

In het geval van een onvoldoende eindcijfer dient het onvoldoende onderdeel herkanst te worden. Voor de essay-opdracht geldt dat wie de deadline mist, een onvoldoende voor de eerste poging heeft (dat wil zeggen, een te laat ingeleverd essay telt dus als een herkansing).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus primaire teksten en studievragen (via Brightspace)

 • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via Brightspace).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.