Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Italiaanse taal en cultuur)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules.

 • Studievaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Schriftelijke presentatievaardigheden

 • Mondelinge presentatievaardigheden.

Elke module heeft drie bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van module Studievaardigheden maken onderdeel uit van het Mentoraat Italiaanse taal en cultuur De bijeenkomsten van module Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Klassieke Italiaanse letterkunde De bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden en Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Italiaans: Taalvaardigheid Id

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module Onderzoeksvaardigheden Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat; zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden
Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Weging

Herkansing

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Brightspacecursus Academische Vaardigheden Italiaanse taal en cultuur.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. S.E. Pronk-Tiethoff.

Opmerkingen

Niet van toepassing.