Studiegids

nl en

Het moderne Italië (Cultuurkunde)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit college verwerft de student inzicht in de ‘vorming’ van Italië als volk en als land. Zwaartepunten zijn daarbij het Risorgimento en de Eenwording van Italië, de twee wereldoorlogen en het fascisme, het verzet en de wederopbouw. Er wordt ook aandacht besteed aan de materiële sporen die deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben achtergelaten.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en de mate waarin die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de hedendaagse de hedendaagse Italiaanse maatschappij. De student leert daarbij culturele fenomenen te interpreteren en in een historisch kader te plaatsen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Interactief hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Toetsing

Tweemaal een schriftelijk (open boek) deeltentamen.

Weging

Beide deeltentamens wegen 50%.

Herkansing

Schriftelijk (open boek) tentamen (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Jaap van Osta, Een geschiedenis van het moderne Italië, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2008 of later (herziene editie).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.