Studiegids

nl en

HUM Seminar Literature and New Media

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen hun propedeuse te hebben behaald en met goed gevolg twee BA2 seminars en de cursus Teksten IIb te hebben afgerond.

Toegang tot een cluster seminar kan alleen middels het indienen van een verzoek bij de opleidingsvoorzitter/studiecoördinator (deadline voor het aanmelden is 9 juni).

Beschrijving

Dit BA3-werkcollege heeft de ondertitel Fantasie en horror in Japanse literatuur en film. In ons seminar onderzoeken we verschillende fantasievolle genres, verhalen, evenals de wezens en mensen die hen bevolken, om een beter inzicht te krijgen in de rol die het fantasievolle en het angstwekkende spelen in het construeren van Japanse culturele identiteit. We zullen door de lens van verschillende media – waaronder prozaverhalen, cinema, stripverhalen en televisie – nadenken over concepten als nationale identiteit, spiritualiteit, en de betekenis van de ‘Ander’. Om onze inzichten uit te bouwen en te contextualiseren maken we gebruik van een ruime keur aan secundaire literatuur, inclusief academische en andere bronnen die gesteld zijn in het Japans.
Gedurende het semester train je hoe je kunt reflecteren op verschillende soorten bronnenmateriaal in de vorm van korte, tweewekelijkse webposts. Verder zul je de vaardigheden die je in de eerste twee jaar van het programma Japanstudies opgedaan hebt, gebruiken om verslag te doen van je eigen onderzoek, in de vorm van een mondeling verslag van je lopende onderzoek, en een afsluitend werkstuk, te schrijven over een onderwerp naar keuze.

Leerdoelen

Wanneer je dit college afrondt, ben je in staat om …

 • … centrale media, genres, verhalen en concepten die betrekking hebben op het fantasievolle in Japanse literatuur en populaire media te identificeren.

 • … kritisch te reflecteren op academische discussies die zich bezighouden met deze media, genres, verhalen en concepten, en hun academische waarde beoordelen.

 • … zowel academisch als populair Japans bronmateriaal dat relevant is voor het thema van het college te analyseren, samen te vatten, en daarop te reflecteren.

 • … schriftelijk verslag te doen van je analyse van Engels- en Japanstalig bronmateriaal.

 • … mondeling en schriftelijk verslag te doen van nieuw, eigen onderzoek naar een onderwerp dat betrekking heeft op het thema van het college.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing van dit college bestaat uit twee onderdelen.

Participatie (50% van de eindbeoordeling)
Je wordt geacht bij ten minste 70% van alle sessies aanwezig te zijn.

 • Er wordt van je verwacht dat je er blijk van geeft zelf mee te denken en doen bij discussies tijdens de werkgroep over het ter voorbereiding bestudeerde materiaal (aanwezigheid en participatie vormen samen 10% van de eindbeoordeling).

 • Je dient ten minste vijf (5) van alle zes (6) webposts in te dienen (20% van de eindbeoordeling).

 • Je dient een mondelinge presentatie te geven over nieuw, eigen onderzoek naar een onderwerp van keuze (20% van de eindbeoordeling).

 • Eindpaper (50% van de eindbeoordeling)

Weging

Voor een voldoende eindbeoordeling moet je ten minste een voldoende behalen voor het eindpaper.

Herkansing

Er is geen herkansing voor het participatie-element:

 • Ben je afwezig bij meer dan 30% van alle sessies, dan kun je dit werkcollege niet met een voldoende afsluiten.

 • Ontbreken er twee of meer webposts, dan tellen een of meer van de benodigde webposts als onvoldoende.

 • Iedereen ontvangt feedback bij de presentatie, maar je krijgt geen gelegenheid om de presentatie opnieuw te doen. In plaats daarvan wordt van je verwacht dat je deze feedback gebruikt voor het verbeteren van je onderzoeksaanpak en verwerkt in je eindpaper.

 • De herkansing van het eindpaper bestaat uit de eerste opzet en de definitieve versie. Als je de eerste versie inlevert, ontvang je feedback en mag je deze versie altijd herschrijven en inleveren als eindpaper. Deze herschreven versie geldt als de herkansing voor het eindpaper.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het verplichte leesmateriaal wordt hoofdzakelijk toegankelijk gemaakt via online access en zal beschikbaar zijn via Brightspace. Literatuur die niet digitaal beschikbaar is, wordt aangeboden via een reader.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen