Studiegids

nl en

Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I: Nederlandse Kunst en architectuur voor 1600

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

Beschrijving

In deze cursus staan de Nederlandse architectuur, beeldhouw- en schilderkunst en kunstnijverheid uit de periode voor 1600 centraal. In zes inleidende colleges krijg je aan de hand van enkele hoogtepunten een overzicht van hoe de architectuur en kunst zich in Nederland ontwikkelden vanaf ca. 1000 tot en met de periode van de Beeldenstorm en Reformatie. Aan de orde komen onder meer: de belangrijkste Romaanse monumenten van ons land (de Sint-Nicolaaskapel op het Nijmeegse Valkhof, het Utrechtse Kerkenkruis, de kapittelkerken van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouwe in Maastricht en de twaalfde-eeuwse Noodkist van Sint Servaas) , de Utrechtse Dom en haar bouwplastiek, de Noord-Nederlandse miniatuurkunst, kastelen en landhuizen, schilders als Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck en Jan Gossaert, en we eindigen met de impact van Beeldenstorm en Reformatie op de kunsten. De twee excursies zijn bedoeld voor een verdere verdieping. De korte excursie gaat naar Delft (collectie Prinsenhof, Oude en Nieuwe Kerk, zestiende-eeuwse huizen en hofjes); de dagexcursie naar Gouda (Goudse glazen) en Breda (grafmonumenten in de Grote Kerk). Voor beide excursies bereiden studenten een kort referaat voor. Dit inleidende deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Intussen kies je een onderwerp en schrijf je een onderzoeksplan dat gedurende het tweede deel van de cursus wordt uitgewerkt tot een werkstuk van 3000 woorden. Over dit onderwerp houd je een langer referaat, van c. 15 minuten.

Leerdoelen

 • Inzicht te verkrijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode

 • Inzicht verkrijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische methodes dienaangaande

 • Studenten leren een goede objectbeschrijving te maken

 • Studenten zoeken, selecteren en ordenen de relevante literatuur

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken

 • Studenten leren het kunsthistorische debat aangaande het gekozen onderwerp te analyseren en reflecteren daarop

 • Studenten leren een helder geformuleerd en beargumenteerd paper van circa 3000 woorden te schrijven met een heldere conclusie, exclusief noten en literatuurlijst

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 15 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie, en leren adequaat te reageren op vragen en opmerkingen van de docent en medestudenten

 • Studenten leren feedback te geven op het werk van anderen

 • Samenwerken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege (deel 1), excursies met kort referaat, werkcollege (deel 2) met referaat en werkstuk

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen deel 1.

 • Referaat excursies.

 • Referaat en werkstuk deel 2 van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur.

Weging

 • Tentamen deel 1: 25 %

 • Referaat excursies: 5 %

 • Referaat en werkstuk deel 2 van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur: 70 %.

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Not applicable.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.
Voor vragen over inschrijving, toelating etc, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

 • Studenten mogen maximaal twee keer een bijeenkomst missen mits daar een geldige reden voor is.