Studiegids

nl en

Teksten Arabisch 1: verhalen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student succesvol het vak ‘Modern Standard Arabic 2’ hebben afgerond of – ter beoordeling van de examencommissie – aantoonbare vergelijkbare competentie bezitten. Het vak hoeft niet samen met andere taalverwervingsvakken uit het tweede semester gevolgd te worden. Studenten die dit vak willen volgen zonder deel te nemen aan andere taalverwervingsvakken van het tweede semester wordt verzocht voorafgaand aan het eerste college contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Tijdens dit vak leest de student onder begeleiding de Arabische novelle ‘Qindīl Umm Hāshim’ van de Egyptische auteur Yaḥyā Ḥaqqī (gest. 1992). Aan de hand van deze novelle verdiept de student zich in de grammatica van het Modern Standaard Arabisch, zoals geleerd in de colleges van het eerste semester en in aanvulling op de stof van de vakken ‘Modern Standard Arabic 3’ en ‘Modern Standard Arabic 4’, en vergroot de student zijn/haar vocabulaire.

Leerdoelen

  • Kennis: de student vergroot zijn kennis van de (nominale en verbale) vormleer en de woordenschat. Zoekvaardigheid in het woordenboek van Wehr wordt vergroot. Aan de hand van uitleg door de docent wordt de herkenning en betere beheersing van de vormleer door wekelijkse (schriftelijke en mondelinge) oefeningen op college en door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt daarbij – zoveel mogelijk in samenhang met en in de volgorde van behandeling van de colleges ‘Modern Standard Arabic 3 en 4’ – aan de orde. Bij dit leerproces speelt herhaling een grote rol. Zodoende wordt het inzicht in een (literaire) tekst vergroot. De student maakt kennis met de culturele context van de gelezen Arabische tekst.

  • Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer (actief en passief) thuis voelen in het Arabisch.

  • Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van het Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege
    Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toets Weging
Tussentoets over de stof uit het eerste blok 35%
Eindtoets over de stof uit het tweede blok 55%
Het inleveren van ten minste 10 huiswerkopdrachten 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, is er de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing beslaat de stof van beide blokken en geldt voor 90% van het eindcijfer. De huiswerkopdrachten kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De tekst van de novelle wordt op Brightspace beschikbaar gemaakt.
Verplichte aanschaf:

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. Ithaca, N.Y., 1994.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen