Studiegids

nl en

Scriptieseminar Oude Nabije Oosten-studies

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Om een BA scriptie in Oude Nabije Oosten-studies te schrijven moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator en met toestemming van de examencommissie.

Dit seminar is bestemd voor alle studenten ONOS die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk gaan schrijven.

Beschrijving

Dit seminar is een onderdeel van het vak BA eindwerktsuk Oude Nabije Oosten-studies. Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie in augustus 2022 willen afronden.

De student wordt met dit scriptieseminar ondersteund bij het kiezen van een onderwerp, het opzetten van een onderzoeksvoorstel en het schrijven van het bacheloreindwerkstuk. Dit gebeurt door een uitleg over de praktische gang van zaken rond het bacheloreindwerkstuk, en twee korte cursussen over het op academisch niveau schriftelijk vastleggen van het onderzoeksresultaat en het herkennen en voorkomen van plagiaat. Verder wordt in samenwerking met het Loopbaancentrum van de Faculteit Geesteswetenschappen tijdens een aantal sessies aandacht besteed aan de arbeidsmarkt voor afgestudeerde bachelorstudenten.

Van de studenten wordt een hoge mate van zelfstandig werken verwacht; zij leggen zelf contact met een docent die als begeleider zal optreden en houden zich aan de opgegeven deadlines. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden goedgekeurd door de examencommissie.

De voortgang van het onderzoek en het schrijven van de scriptie is een zaak tussen de student en de docent-begeleider. De student neemt ook het initiatief voor de tussentijdse contacten met de begeleider.

Tijdens het seminar geven studenten een presentatie over het door hen gekozen onderwerp voor het bacheloreindwerkstuk.

Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.

Voor de deadlines, zie het BA eindwerktsuk Oude Nabije Oosten-studies

Er zijn twee arbeidsmarktbijeenkomsten gekoppeld aan het scriptieseminar. Deze arbeidsmarktbijeenkomsten worden verzorgd door een loopbaanadviseur van het Humanities Career Service. Tijdens deze bijeenkomsten staan de volgende vragen centraal: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.
Heb je een speciaal verzoek voor de arbeidsmarktbijeenkomsten, neem dan contact op met de studiecoördinator.

Leerdoelen

  • mondelinge presentatievaardigheid

  • het actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

  • het geven en ontvangen en verwerken van feedback

  • het maken van een realistische planning en het zich houden aan overeengekomen afspraken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald.

Er mag maximaal één college worden gemist.

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Niet van toepassing

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie in augustus 2022 willen afronden.