Studiegids

nl en

Tekstgenres

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

De cursus Tekstgenres biedt een inleiding in het taalkundige onderzoek naar tekstgenres. We beginnen met algemene vragen: wat is een genre, wat is een tekst? Hoe kun je tekstgenres beschrijven en vergelijken? Hoe cultuurspecifiek zijn tekstgenres, en hoe linguïstisch divers? Hoe bepalen tekstgenres onze leefwereld? Van daaruit bewegen we naar een sociolinguïstisch perspectief (bv. communities of practice, diglossie), en nemen we niet alleen tekstgenres uit het dagelijks leven, maar ook minder gebruikelijke en nieuw opkomende tekstgenres onder de loep. De eindopdracht is een analyse van de tekstconventies, betekenisconstructie en gebruikssituaties van een (set gerelateerde) tekstgenre(s), waarnaar de student zelf een onderzoekje opzet, en waarover die mondeling en schriftelijk rapporteert.

Leerdoelen

Na het volgen van dit college kun je

  • een overzicht geven van de basisvragen bij het onderzoeksdomein ‘tekstgenres’, en wetenschappelijk onderbouwd vaststellen wat een genre inhoudt;

  • de culturele inbedding en taalkundige diversiteit van tekstgenres inzichtelijk maken;

  • een eigen onderzoekje opzetten naar de gebruikscontexten en betekenisconstructie van een (geschreven of gesproken) tekstgenre, en daarover mondeling en schriftelijk rapporteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Het eindcijfer is opgebouwd uit

  • tussentijdse opdrachten (30%),

  • mondelinge presentatie (20%),

  • en een paper (50%),

waarbij voor het paper minstens een 5,5 moet worden gehaald.
Aanwezigheid bij het college is verplicht, net als actieve voorbereiding en deelname. Niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot uitsluiting van de student of verlaging van het eindcijfer.

Herkansing

Alleen het paper kan worden herkanst. Een cijfer lager dan 5,5 voor het paper kan niet worden gecompenseerd met de overige onderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

We gebruiken onder meer het boek Register, Genre and Style van Douglas Biber en Susan Conrad (2019), dat digitaal beschikbaar is via de UB. Als je de gedrukte versie wilt, let er dan op dat je de 2e editie uit 2019 aanschaft, niet die uit 2009.

Overige literatuur wordt bekendgemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

niet van toepassing