Studiegids

nl en

Advanced Phonology 2

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Inleidende (BA-niveau) cursussen in de fonetiek en de fonologie. (Neem bij twijfel contact op met de studie-coördinator.)

Beschrijving

In deze cursus onderzoeken we het idee van “sonoriteit”. Sonoriteit speelt een belangrijke rol in traditionele onset-rhyme benaderingen van lettergreepstructuur. In een taal als het Nederlands hebben complexe onsets stijgende sonoriteit (fles, trap) en complexe coda’s dalende sonoriteit (wolf, hart). Met behulp van sonority sequencing kunnen we een groot deel van de fonotactische restricties binnen lettergrepen verklaren, maar tegelijkertijd roept het idee van sonoriteit een aantal vragen op waarop we geen bevredigend antwoord hebben. In hoeverre is de sonoriteitsschaal universeel, en in hoeverre taalspecifiek? Hoe moeten we schendingen van sonority sequencing verklaren? Hoe verhoudt de sonoriteitsschaal zich tot fonologische contrasten, die typisch categorisch zijn? En wat zijn de fonetische correlaten van sonoriteit? We proberen een beter inzicht in deze vragen te krijgen door het bespreken van een aantal recente artikelen over sonoriteit, lettergreepstructuur, en segmentele fonologie.

Leerdoelen

Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen binnen de theoretische fonologie.
Inzicht in de relatie tussen fonetiek en fonologie
Inzicht in de relatie tussen segmentele structuur en lettergreepstructuur
Inzicht in het belang van data bij fonologische theorievorming.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege van twee uur per week

Toetsing en weging

Toetsing

Presentatie, wekelijkse opdrachten, participatie (20%)
Afrondend essay (80%)

Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het succesvol afronden van de cursus is een minimum van een 5.5 vereist voor het essay.

Herkansing

Indien voor het essay een 5.49 of lager is behaald, dient er een herkansingsessay ingeleverd te worden tijdens de herkansingsperiode, met een nieuw onderwerp. Presentaties en wekelijkse opdrachten kunnen niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen en of paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen en of paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Brightspace wordt gebruikt voor algemene informatie, zoals het cursusprogramma, het presentatieschema, eventuele wekelijkse opdrachten, enz.
Een aantal recente artikelen (worden nader bekendgemaakt)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen