Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Comparatieve Syntaxis

Vak
2021-2022

Toegangseisen

BA Linguistics; BA Nederlandse Taal en Cultuur of een equivalente BA.

Beschrijving

Ieder mens kan iedere natuurlijke taal verwerven als moedertaal. Een centrale hypothese van modern taalwetenschappelijk onderzoek is daarom dat in alle talen zinnen op dezelfde manier zijn opgebouwd. Het eerste doel van comparatief syntactisch onderzoek is te ontdekken of er inderdaad zinsbouwprincipes zijn die alle talen met elkaar gemeen hebben en zo ja welke. Een tweede doel is te begrijpen hoe zulke principes bepalen welke syntactische variatie er mogelijk is en hoe syntactische variabelen met elkaar samenhangen. Dit moet leiden tot een algemene theorie van de syntaxis van natuurlijke taal.

Deze cursus begint met een uitgebreide inleiding in de comparatieve syntaxis. We bespreken verschillende perspectieven op comparatief syntactisch onderzoek, met de bijbehorende benaderingen en methoden. We selecteren een specifiek empirisch domein (bijvoorbeeld de structuur van zelfstandignaamwoordsgroepen, werkwoordsgroepen, syntactische afhankelijkheden, kwantoren, etc) en lezen de recente theoretische literatuur over dat domein. Aan het eind van blok 1 formuleren de studenten een onderzoeksvraag die ze in blok 2 zelf gaan onderzoeken. Tijdens de werkcolleges van blok 2 bespreken we de resultaten van dit onderzoek, in relatie tot relevante literatuur.

Leerdoelen

Als je deze cursus hebt voltooid kan je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de belangrijkste vragen, bevindingen en theorieën in de comparatieve syntaxis;

 • de meest relevante methoden en dataverzamelingen gebruiken;

 • zelf comparatief syntactisch onderzoek uitvoeren en daar schriftelijk en mondeling over rapporteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Onderzoek

 • Literatuurstudie

Toetsing en weging

 • Paper en presentatie over eigen onderzoek (80%)

 • Presentatie over een artikel (10%)

 • Actieve participatie (10%)

Herkansing

Alleen het paper kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

De studenten krijgen tijdens de eindpresentatie feedback op hun paper en kunnen op verzoek meer persoonlijke feedback krijgen.

Indien een student binnen 30 dagen na publicatie van de examenresultaten een herziening aanvraagt, zal een examenherziening moeten worden georganiseerd.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.