Studiegids

nl en

MA thesis JNM

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

Bij JNM is de scriptie een vak. Met colleges. Studenten JNM beginnen eind november aan het scriptie-tutorial. Docenten bieden tijdens een scriptiemarkt onderwerpen aan; studenten kunnen zich daarvoor inschrijven en worden - voor zover mogelijk – ingedeeld bij het onderwerp van hun keuze. (Dat is vanwege aanbod en capaciteit niet altijd mogelijk.) Het scriptie-tutorial is een vak dat doorloopt tot aan het einde van het tweede semester. Er zijn op gezette tijden instructiecolleges, themabijeenkomsten en oplevermomenten. Tijdens instructiecolleges wordt voor de gehele lichting studenten ingegaan op algemene thema’s rondom de scriptie; themabijeenkomsten zijn bijeenkomsten waar je met de tutorialgroep studenten die aan hetzelfde thema werken en je scriptiebegeleider(s) je eigen stukken bespreekt. Oplevermomenten zijn momenten waarop je onderdelen van je scriptie af moet hebben, zoals het scriptieplan (met presentatie half maart), en de eindversie. Wie nominaal - dat is binnen een jaar - wil afstuderen moet uiterlijk 1 juli een door de eerste beoordelaar goedgekeurde versie aan de tweede beoordelaar kunnen overleggen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Kennis van en inzicht in theoretische inzichten op het gebied van journalism studies in het algemeen, en in het bijzonder in het deelonderwerp dat wordt aangeboden in de desbetreffende tutorials. Met de scriptie wordt de behandelde stof dusdanig uitgediept dat studenten in onderzoeksverband een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van theoretische inzichten uit het vakgebied.

Toepassen kennis en inzicht
Belangrijke concepten uit Journalism Studies toepassen op de praktijk, op teksten of producties uit verschillende media en van verschillende journalistieke genres en/of nieuwsmedia in tekst en beeld.

Oordeelsvorming
Op grond van theorie een gefundeerd oordeel kunnen formuleren over bestudeerd wetenschappelijk onderzoek.

Communicatie
In staat zijn om conclusies, alsmede de kennis en beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen in een schriftelijk product van academisch niveau.

Leervaardigheden
De tutorials stellen de studenten in staat om zich te ontwikkelen tot onderzoeker, zodat ze in staat zijn zelfstandig methodologisch verantwoord en theoretisch geschraagd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcolleges

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Individuele begeleiding

  • MA scriptie

Toetsing en weging

De scriptie wordt beoordeeld volgens de facultair vastgestelde standaardprocedure voor sciptiebeoordeling door de scriptiebegeleider en een tweede onafhankelijke tweede lezer.

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Voor JNM-studenten is er een document waarin de scriptieprocedure in detail wordt beschreven met o.a. exacte collegetijden en deadlines. Tijdens de sciptiemarkt in november krijg je daar informatie over.