Studiegids

nl en

Pompeii en Herculaneum: leven en dood van twee antieke steden

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke steden Pompeii en Herculaneum bieden een unieke kijk op het sociale, religieuze en economische leven in de Oudheid. Omdat beide steden bij de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus in korte tijd ten onder zijn gegaan, heeft de archeologie ons in dit geval veel meer te bieden dan bij veruit de meeste andere steden uit de Oudheid het geval is. Dankzij een bijzonder samengaan van geschreven bronnen (inscripties, graffiti, zelfs papyri) en de materiële cultuur kunnen we kennis maken met een heel scala aan antieke mensen: van stadsbestuurder tot prostituee; van scholier tot bakker; van schrijver tot garumhandelaar. Omdat we ze zo goed in hun context kunnen plaatsen, komen deze mensen echt tot leven. Zo leren wij de wereld waarin zij woonden te begrijpen: teruggeplaatst in het antieke Pompeii of Herculaneum zouden we er de weg weten, veel herkennen en allerlei mensen met hun naam kunnen begroeten.

In dit college worden onderwerpen als urbanistiek, religie, seksualiteit, enzovoort ingeleid en vervolgens aan de hand van materiaal uit Pompeii en Herculaeum in detail geïllustreerd. Voor bepaalde onderwerpen zullen experts worden uitgenodigd die hun eigen onderzoek wat betreft Pompeii en Herculaneum zullen bespreken.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact;.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) kent de debatten rondom de archeologie, kennisname, en receptie van Pompeii en Herculaneum;

 • 5) kent de belangrijkste archeologische en tekstuele bronnen van (en over) Pompeii en Herculaneum;

 • 6) kan Pompeii en Herculaneum plaatsen in de context van Romeinse steden en urbanisering.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: kort schriftelijk take home tentamen met vragen over de collegestof, powerpoints en literatuur blok I

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met essayvragen over de collegestof, powerpoints en literatuur blok I en II

Weging

 • Deeltoets 1: 30%

 • Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat Deeltentamen II voldoende moet zijn.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • M. Beard, Pompeii: the life of a Roman town (Londen 2008); (Enige latere druk is ook goed. Nederlandse vertaling ook)

 • Leidschrift 31.1 ‘Pompeii en Herculaneum’ te bestellen via https://www.leidschrift.nl/fysiekewinkel

 • Zaption (op college uit te leggen, je hoeft niets aan te schaffen).

De docent schrijft voor welke bladzijden uit bovenstaande boeken voorbereid worden bij welke sessie. Voor de eerste sessie is geen voorbereiding nodig.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.