Studiegids

nl en

Economie in hoofdlijnen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als:

 • Wanneer werken markten goed en wanneer niet?

 • Wat is marktfalen?

 • Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?

 • Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?

 • Wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?

 • Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel?

 • Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

 • is de student in staat een simpele economische analyse te maken en effectieve beleidsaanbevelingen formuleren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website, de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen

Let op: De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkgroepbijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Mis je meer dan één werkgroepbijeenkomst dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting kun je het vak niet meer afronden (ongeacht het cijfer voor het schriftelijk tentamen).

 • contacturen: 33 uur

  • hoorcolleges 14 u
  • werkgroepen 14 u
  • tentamen + inzage 5 u
 • uren zelfstudie: 86 uur

Toetsing en weging

 • Een paper waarin een beleidsanalyse wordt gemaakt en waarin wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen worden gedaan (20% van het eindcijfer).

 • Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer).

Praktische informatie:

 • Een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen geeft recht op een herkansing. Het cijfer voor de herkansing weegt even zwaar (80%), het behaalde deelcijfer (20%) blijft staan (en behoudt zijn geldigheid tijdens het huidige collegejaar).

 • Het deelcijfer (20%) voor de paper kan niet worden herkanst. Een onvoldoende voor het deelcijfer (20%) kan wel gecompenseerd worden door het tentamen, andersom is dit niet het geval.

 • Deelcijfers behaald in het voorgaande academiejaar blijven geldig in het huidige academiejaar.

 • Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
  Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2019), Essentials of Economics, 4e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-260-08466-5). NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf ‘uitgave in omloop, maar die zijn veel duurder! Pas dus op!

 • Additionele literatuur (zie Brightspace)

 • Werkboek (zie Brightspace)

Inschrijven

Eerstejaars bachelor studenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven en in augustus ingedeeld voor een werkgroep en ingeschreven in uSis.In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroepen van dit vak moeten volgen, moeten zich melden bij het OSC en worden geroosterd in een werkgroep waar nog plaats is.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie (zie voor contactgegevens: contact) of via een e-mail naar de docent: dr. M.C. Berg

Opmerkingen