Studiegids

nl en

Publiek Management

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dient ingeschreven te staan voor de opleiding Bestuurskunde.

Beschrijving

Publiek management als vakgebied richt zich op de structuur en de organisatie van de publieke sector en het management van publieke organisaties. Publieke managers hebben een belangrijke rol binnen publieke organisaties. Ze staan in contact met politici, medewerkers, andere leidinggevenden, externe actoren zoals burgers en belangengroepen, en bevinden zich dus op een centrale plaats in publieke organisaties. De cursus richt zich op de activiteiten van publieke managers om die organisaties te beheersen, sturen en veranderen, met het oog op het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Het managen van een publieke organisatie is namelijk geen gemakkelijke opgave. Veelal krijgen publieke managers te maken met dilemma’s, tegenstrijdige doelen, en andere ingewikkelde vraagstukken. Mede daarom is publiek management een belangrijk vakgebied binnen de bestuurskunde.

In de cursus Publiek Management maken studenten kennis met de rol en het werk van publieke managers. We richten ons allereerst op de context waarin publieke managers opereren, bijvoorbeeld door te kijken naar de politiek-bestuurlijke omgeving op macro-niveau, de interorganisationele netwerken waarin publieke managers werken op meso-niveau en de organisatiestructuur van publieke organisaties op micro-niveau. Ten tweede bekijken we het handelen van publieke managers, zowel op intern als op extern vlak. Hierbij hebben we aandacht voor thema’s als crisismanagement, netwerkmanagement, management van diversiteit, leiderschap, human resource management (hrm), verandermanagement en bezuinigingen. In de cursus maken studenten kennis met state-of-the-art literatuur over publiek management, gecombineerd met veel actuele voorbeelden.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • Hebben studenten kennis van veelvoorkomende theorieën, begrippen en inzichten over de verschillende aspecten van publiek management, zoals human resource management, netwerk management en prestatiemanagement.

  • Hebben studenten inzicht in de verschillen tussen publieke en private organisaties en de waardendilemma’s die met publiek management verbonden zijn.

  • Zijn studenten in staat om de theorieën, begrippen en inzichten uit het vakgebied publiek management toe te passen op een concrete casus.

  • Kunnen studenten actuele vraagstukken omtrent publiek management beschrijven en herkennen

  • Zijn studenten in staat om in een presentatie een koppeling te maken tussen de literatuur en actuele voorbeelden, en hierover een discussie te leiden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Eénmaal per week hoorcollege en éénmaal per week werkcollege. In de hoorcolleges wordt door de docent een algemene toelichting gegeven op de leerstof en de literatuur. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op de lesstof van de week en wordt, op interactieve wijze, de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. Verder wordt in de werkgroepen aandacht besteed aan de eindopdracht.

Contacturen hoorcolleges: 7 x 2 uur = 14 uur
Contacturen werkgroepen: 7 x 2 uur = 14 uur
Tentaminering: 5 uur (incl. 2 uur inzage)
Overige uren (107 uur): zelfstudie en (onder begeleiding) opdrachten en/of eindopdracht maken, etc.

Het vierde hoorcollege en de werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht! In het geval dat je een geldige reden hebt om een werkgroepbijeenkomst te missen, dien je deze reden per e-mail op te geven bij je werkgroepdocent vóór aanvang van het te missen werkcollege. De werkgroepdocent bepaalt de geldigheid van de reden.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bv. bijzondere persoonlijke omstandigheden) mag je meer dan één werkgroep missen zonder dat uitsluiting van de werkgroep volgt. Om aanspraak te maken op deze uitzondering dien je voorafgaand aan de te missen werkgroep contact op te nemen met de studieadviseur en je werkgroepdocent. In de meeste gevallen zal je worden gevraagd om een schriftelijk aantoonbaar geldige reden te geven. Na overleg wordt dan een beslissing genomen over de mogelijke verdere deelname aan de werkgroep en de eventueel te maken vervangende opdracht(en).

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 70% van het eindcijfer bepaalt en een eindpaper dat voor 30% meetelt. Voor beide onderdelen dien je minimaal een 5,5 te halen om de cursus succesvol af te kunnen ronden.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Noort, W. van, Groeneveld, S.M., Hoek, M. van der, Schalk, J. & Voet, J. van der (2018). Publiek Management. Bussum: Coutinho.

  • Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69(1): 3–19.

  • Boyne, G. (2002). Public and private management: what’s the difference? Journal of Management Studies, 39(1), 97-122.

Deze publicaties worden aangevuld met enkele (wetenschappelijke) publicaties die via de bibliotheek te downloaden zijn of via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 januari 2022, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Moniek Akerboom Msc m.d.akerboom@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen