Studiegids

nl en

Kwalitatieve Methoden

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten Bestuurskunde, bachelor 2, track BBO en EBM.

Beschrijving

Waarom wantrouwen (sommige) burgers het Rijksvaccinatieprogramma? Welke redenen hebben jongeren om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid? Hoe ervaren ouderen die gebruikmaken van de Wmo de nadruk op ‘versterken van eigen regie’ door Wmo-consulenten? Om een diepgaand antwoord te krijgen op dergelijke vragen is kwalitatief onderzoek noodzakelijk. Binnen deze cursus staan technieken van kwalitatieve dataverzameling en data-analyse centraal. Studenten zullen zelf een kleinschalig onderzoek opzetten. De hoorcolleges en werkcolleges zijn zodanig opgezet dat studenten begeleid worden in het aanleren en toepassen van verschillende methoden en technieken. De hoorcolleges zijn gericht op hoe studenten methoden als interviewen en coderen kunnen toepassen, hoe zij de kwaliteit van (het eigen) onderzoek kunnen beoordelen, en hoe zij hun bevindingen en conclusies kunnen opschrijven. In de werkcolleges leren studenten de methoden zelf toe te passen en kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek. De verplichte literatuur is essentieel om een begrip te krijgen van de achtergrond van kwalitatieve methoden, en om deze goed te kunnen toepassen.

Leerdoelen

  • Je zult de keuze voor kwalitatief onderzoek onderbouwen

  • Je zult een kwalitatief onderzoeksdesign opzetten

  • Je zult kwalitatieve data verzamelen en analyseren

  • Je zult rapporteren over kwalitatief onderzoek en de kwaliteit ervan beoordelen

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

  • Vijf hoorcolleges gericht op achtergrond & technieken (aanwezigheid sterk aangeraden)

  • Zeven werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

  • Zelfstudie en opdrachten

Aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht. Bij een afwezigheid wordt de student uitgesloten van de cursus, en dient de student de cursus bij de volgende gelegenheid opnieuw te volgen. Een werkcollege kan eenmalig gemist worden wanneer een student hiervoor zwaarwegende, geldige redenen heeft die zijn goedgekeurd door de studieadviseur. In dat geval moet er een vervangingsopdracht gemaakt worden. Wanneer een student vanwege een geldige reden een werkcollege moet missen, moet voorafgaand aan het werkcollege contact opgenomen worden met de werkgroepdocent.

Totale studielast van 140 uur.

  • 10 uur hoorcolleges

  • 14 uur werkcolleges

  • 116 uur zelfstudie en opdrachten

Toetsing en weging

Twee tussentijdse individuele opdrachten die elk voor 25% meetellen voor het eindcijfer. Eindopdracht in groep die voor 50% meetelt voor het eindcijfer.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. De 25%-opdrachten kunnen onderling gecompenseerd worden. Om het vak succesvol te halen dienen studenten alle opdrachten te hebben ingeleverd, en voor de 25%-opdrachten gemiddeld minimaal een 5,5 te halen en voor de eindopdracht minimaal een 5,5 te halen.

Eerder behaalde deelcijfers kunnen niet worden meegenomen, omdat de opdrachten onderdeel uitmaken van een groepsopdracht.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij alle opdrachten tijdig hebben ingediend. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. In het geval dat een student een voldoende eindopdracht heeft gehaald, maar een onvoldoende gewogen eindcijfer heeft, zal de herkansing bestaan uit een opdracht ter vervanging van de twee 25%-opdrachten.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 januari 2022, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. L. Dorren l.dorren@fgga.leidenuniv.nl https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/lars-dorren

Opmerkingen