Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:

Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht vooronderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht;

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur;

  • Wetsteksten te kunnen lezen en toe te passen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges (niet verplicht).

Totale studielast: 140, waarvan:

  • Hoorcollege: 14 uur

  • Toetsing: 7 uur ( 1/2 u midterm, 3 u tentamen, 2 u inzage)

  • Zelfstudie: 119 uur

Toetsing en weging

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, nieuwste druk.Barkhuysen e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, nieuwste druk.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

G.S.A. Dijkstra:
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412
E-mail: g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen