Studiegids

nl en

Inleiding MPS (Overgangsregeling)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze overgangsmodule is bedoeld voor studenten van de cohorten februari 2021 en eerder die het vak Inleiding MPS nog niet hebben behaald. In semester 2 zal deze overgangsmodule worden aangeboden als volledige zelfstudie.

Beschrijving

Het onderwerp van dit seminar betreft de inhoud van en het richting geven aan het (management) van de publieke sector. Met name wordt ook aandacht besteed aan hervormingen in het openbaar bestuur om de kwaliteit van de publieke dienstverlening in het openbaar bestuur te verbeteren. Wanneer men de stroom beleidsdocumenten gepubliceerd door wetenschappers, overheden en internationale organisaties als de IMF, OECD, de Wereldbank in beschouwing neemt dan moet je haast tot de conclusie komen dat bestuurlijke hervormingen overal aan de orde zijn. Maar is dit werkelijk waar? In hoeverre worden de voorgenomen veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd? Voorts is het noodzakelijk na te gaan op welke terreinen bestuurlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanduiding ‘bestuurlijke hervormingen’ gaat een grote verscheidenheid aan thema’s schuil. Het uitgangspunt van dit seminar is dat publieke sector hervormingen een multidimensionaal karakter hebben. De verschillende typen hervormingen hangen met elkaar samen. Men kan spreken van hervormingslagen. De belangrijkste hervormingslagen zijn:

 • De afbakening tussen de publieke en private sector;

 • De veranderingen in de verdelingen van taken, bevoegdheden en middelen tussen lichamen van territoriaal en functioneel bestuur;

 • De relaties tussen het openbaar bestuur en de burger;

 • De relaties tussen politieke en ambtelijke bestuurders

 • Reorganisaties van de ambtelijke organisatie voor wat betreft, structuur, cultuur en werkwijze en met name;

 • Civil service reform: naar een nieuwe ambtenaar: rechtspositie, mobiliteit, HRM en training

 • Veranderingen in de ambtelijke organisatie, werkwijze en management en in het bijzonder de introductie van NPM;

Een belangrijke vraag daarbij is wat zijn de gevolgen voor die kwaliteit van de publieke dienst?

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • De omslag van de verzorgingsstaat naar de enabling state over de recente 30 jaar te kunnen beschrijven en analyseren;

 • Het verband van deze omslag met recente publieke sector hervormingen te benoemen, vergelijken en kritisch te evalueren;

 • De samenhang van publieke sector hervormingen nationaal en internationaal te begrijpen en kritisch te analyseren vanuit een zogeheten trechtermodel;

 • De relatie van de opkomst van multi-level governance te leggen met de transitie naar de voorwaardenscheppende staat en de daarbij passende hervormingen;

 • Een relatie te leggen vanuit deze thematiek met de beroepspraktijk;

 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management van de publieke sector kritisch te beoordelen;

 • Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op bovengenoemd terrein te verrichten en over de uitkomsten daarvan schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

SEMESTER 1
Deze overgangsmodule bestaat uit zelfstudie van het beschikbaar te stellen collegemateriaal de literatuur en het schrijven van een eindpaper.
Daarnaast zullen er één welkomstbijeenkomst en een afsluitende Q&A aan het einde van het vak plaatvinden.

Totale studielast: 140 waarvan:

 • Contacturen: 4

 • Zelfstudie: 136

SEMESTER 2
Het vak zal in semester 2, blok 3, bestaan uit 140 uur zelfstudie. De zelfstudie zal bestaan uit het bestuderen van het lesmateriaal en het schrijven van een eindpaper. De paper dient voor de laatste dag van blok 3 te worden ingeleverd. De deadline valt tevens terug te vinden op Brightspace.

Toetsing en weging

Individueel eindpaper op basis van het onderzoek: 100% van het eindcijfer
De eindpaper dient voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.
De inlevertermijn het paper is terug te vinden op Brightspace.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

 • Frits M. van der Meer (2020), Management van de Publieke Sector: De voorwaardenscheppende staat en de implicaties voor de publieke dienstverlening. Den Haag.

 • Frits M. van der Meer, Caspar F. van en Berg and Gerrit S.A. Dijkstra, (2012) De ambtenaar in het openbaar bestuur: de inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief, LUP Academic Series, Leiden University Press: Leiden.

Inschrijven

Let op! Inschrijven voor deze module kan vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 21 januari.

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. F.M. van der Meer f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen