Studiegids

nl en

De ontwikkeling van Public Affairs

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor of Premaster Bestuurskunde

Beschrijving

Deze cursus maakt je wegwijs in de ontwikkeling van public affairs, de wetenschappelijke wortels ervan en de praktijk in Nederland. De centrale thema’s en elementen in public affairs komen aan bod: Wat is lobbyen en wat verstaan we onder het bredere begrip public affairs? Welke soorten belangen en belangenorganisaties bestaan er, welke strategieën voor toegang en invloed kunnen we onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van issues als knikkers in het spel? Hoe ‘managen’ organisaties in de publieke sector zelf de diversiteit aan belangenorganisaties waar zij mee te maken krijgen?

Public affairs omvat de relaties tussen publieke en private belangenbehartigers en tweerichtingsverkeer met de overheid. Naast de invloed op beleid draait het hierbij ook steeds meer om de maatschappelijke reputatie. Deze inleidende cursus behandelt de centrale elementen van public affairs en staat uitgebreid stil bij de ontwikkeling van dit terrein van theorie en praktijk. Hoe komt het dat steeds meer organisaties aan public affairs doen en dit ook meer als een van hun hoofdtaken beschouwen? Hoe spelen de eigenschappen van allerlei soorten private en publieke organisaties een rol bij de belangenbehartiging? Welke strategieën kunnen zij volgen? Hoe verantwoorden professionals in de belangenbehartiging zich intern in hun organisatie als ‘thuisbasis’ en extern tegenover het bredere publiek?

Deze cursus is de basis voor de verdere ontwikkeling van je kennis en inzicht over het speelveld, spelers, knikkers in het spel en over strategie en ethiek in belangenbehartiging. Hoe gaan publieke organisaties hiermee om en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het spel rond belangenbehartiging?

Leerdoelen

Als je deze cursus met succes hebt gevolgd, kun je:
1. Het begrip public affairs beschrijven en aangeven hoe dit begrip zich verhoudt tot lobbyen.
2. Uitleggen waarom voor organisaties naast lobbyen ook hun maatschappelijke reputatie steeds belangrijker wordt als onderdeel van public affairs.
3. De belangrijkste vijf ontwikkelingen op het terrein van public affairs noemen en het verband tussen deze ontwikkelingen leggen.
4. Het onderscheid tussen de ‘zendende’ en de ‘ontvangende’ kant van public affairs herkennen in concrete gevallen.
5. Belangenorganisaties typeren en de overeenkomsten en verschillen tussen deze typen gebruiken in een analyse.
6. Analyseren hoe een issue in de belangenbehartiging een ‘levenscyclus’ doorloopt.
7. De betekenis van interne en externe verantwoording door belangenbehartigers uitleggen en laten zien welke dilemma’s hierbij bestaan.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepbijeenkomsten.
De zelfstudie in deze cursus bestaat uit werk in kleine teams aan een running case met twee opdrachten, waarover in de werkgroepen presentaties worden gehouden.

De werkgroepbijeenkomsten (colleges) zijn verplicht.

  • Werkcolleges: 2 uur per week x 7 weken = 14 uur.

  • Voorbereiding colleges en werkgroepen door zelfstudie: 56 uur.

  • Werk in kleine teams aan 2 opdrachten: 28 uur.

  • Individueel werk aan de 2 opdrachten: 21 uur.

  • Voorbereiding eindopdracht: 21 uur.

Toetsing en weging

Twee opdrachten tijdens de cursus en een individuele schriftelijke opdracht.
Elke opdracht is 20% (samen dus 40%) van het eindcijfer, de individuele schriftelijke opdracht is 60% van het eindcijfer.

Alle cijfers moeten tenminste 5.5 zijn.
Opdrachten met een cijfer lager dan 5.5 moeten opnieuw worden ingeleverd voor het einde van de cursus en het eindpaper.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van een boek:
A. Timmermans e.a. (2019). Public affairs in maatschappelijk perspectief, WoltersKluwer.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof. dr. Arco Timmermans a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen