Studiegids

nl en

Prestatiemanagement (Overgangsregeling)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze overgangsmodule is bedoeld voor studenten van de cohorten februari 2021 en eerder die het vak Prestatiemanagement nog niet hebben behaald. In semester 2 zal deze overgangsmodule worden aangeboden als volledige zelfstudie.

Beschrijving

In het publieke debat liggen prestaties van scholen, zorginstellingen en andere publieke organisaties altijd onder een vergrootglas. Lijstjes met de beste onderwijsinstellingen of het beste ziekenhuis zijn populair en ook in de politieke arena zijn de prestaties van publieke organisaties dikwijls onderwerp van gesprek. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het leveren van prestaties een belangrijke taak is voor publiek managers. Een manier om de prestaties van een publieke organisatie op peil te houden of te verbeteren, is door middel van prestatiemanagement.

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemanagement een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur als in andere (westerse) landen. Prestatiemanagement is een cyclisch proces waarbij publieke organisaties keuzes maken over hun doelen, de prestaties van hun organisatie meten en deze informatie gebruiken om (opnieuw) geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen. Doelen van prestatiemanagement zijn het realiseren van een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en het verhogen van transparantie ten behoeve van de mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. De verwachting is dat organisaties beter gaan presteren, omdat zij gemotiveerd worden door middel van prestatieprikkels, ze feedback krijgen op geleverde prestaties en hier vervolgens ook verantwoordelijk voor worden gehouden.

Naast de verwachte positieve effecten van prestatiemanagement, zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Critici plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit van prestatiemanagement in de publieke sector. Zo wordt door diverse auteurs gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (perverse effecten). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).

De opzet van de cursus is drieledig. In de wekelijkse colleges zullen kernthema’s op het gebied van prestatiemanagement behandeld worden. Studenten voeren in groepsverband onderzoek uit binnen een publieke organisatie naar deze thema’s, waarover zij in de laatste colleges een presentatie geven. Daarnaast schrijven studenten een individueel eindpaper op basis van het onderzoek.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:

  • Kerntheorieën en –concepten op het gebied van prestatiemanagement in de publieke
    sector beschrijven, vergelijken en toepassen op praktijksituaties;

  • Voor- en nadelen van prestatiemanagement benoemen en uitleggen;

  • Zelf onderzoek verrichten op het gebied van prestatiemanagement;

  • Kwalitatief onderzoek doen op systematische wijze.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

SEMESTER 1
Deze overgangsmodule bestaat uit zelfstudie van het beschikbaar te stellen collegemateriaal de literatuur en het schrijven van een eindpaper.
Daarnaast zullen er één welkomstbijeenkomst en een afsluitende Q&A aan het einde van het vak plaatvinden.

Totale studielast: 140 waarvan:

  • Contacturen: 4

  • Zelfstudie: 136

Semester 2
Het vak zal in semester 2, blok 4 bestaan uit 140 uur zelfstudie. De zelfstudie zal bestaan uit het bestuderen van het lesmateriaal en het schrijven van een eindpaper. De paper dient voor de laatste dag van blok 4 te worden ingeleverd. De deadline valt tevens terug te vinden op Brightspace.

Toetsing en weging

Individueel eindpaper op basis van het onderzoek: 100% van het eindcijfer
De eindpaper dient voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.
De inlevertermijn het paper is terug te vinden op Brightspace.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Literatuur wordt voor aanvang van de cursus via de vakwijzer op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Let op! Inschrijven voor deze module kan vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 17 maart.

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Mr.dr. G.S.A. Dijkstra g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen