Studiegids

nl en

Organisatieverandering (Overgangsregeling)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze overgangsmodule is bedoeld voor studenten van de cohorten februari 2021 en eerder die het vak Organisatieverandering nog niet hebben behaald.

Beschrijving

Organisaties die tot de publieke sector behoren, maken in Nederland ingrijpende veranderingen door. Reorganisaties zijn bij overheidsorganisaties en onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen aan de orde van de dag. Organisatieveranderingen hebben betrekking op de structuur, de cultuur en het management van organisaties en hebben tot doel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten. Uiteraard verschillen de aard en het tempo van de doorgevoerde veranderingen van organisatie tot organisatie. Toch zijn er gemeenschappelijke elementen in de pogingen tot organisatievernieuwing in de publieke sector, die onder andere naar voren komen in de inhoud van de verandering . Allerlei publieke organisaties proberen een ‘klantvriendelijke’, ‘bedrijfsmatige’, ‘cliëntgerichte’, ‘marktconforme’ werkwijze te realiseren en werken ze aan ‘competentiemanagement’, ‘employability’ en ‘empowerment’. Het bedrijfsleven geldt daarbij als rolmodel. In de praktijk gaan die vernieuwingen met veel problemen gepaard en bestaat er vaak een grote discrepantie tussen de oogmerken van allerlei ‘verbeteringen’ en de feitelijke effecten ervan.

In de cursus komt uitdrukkelijk de vraag aan de orde in hoeverre de publieke sector zich wel leent voor in de private sector ontwikkelde en toegepaste veranderingsmodellen, gelet op de verschillen in context tussen de private en de (semi-) publieke sector. Daarbij is het van belang om ook in de publieke sector te differentiëren, bijvoorbeeld tussen meer beleids- en meer uitvoeringsgerichte onderdelen. Een laatste aandachtspunt in de cursus is het proces van verandering: hoe kan organisatieverandering gemanaged worden en wat is de rol van leiderschap?

In de cursus staan de volgende zes vragen centraal.
1. Wat zijn de drijfveren van publieke organisaties om zich te vernieuwen?
2. Wat zijn de relevante aspecten van organisatieverandering?
3. Wat zijn de theoretische benaderingen van organisatieverandering?
4. Hoe verloopt het proces van verandering, en hoe is dit te managen?
5. Welke factoren bepalen het slagen en falen van verandering, welke weerstanden doen zich voor en welke conflicten spelen zich af?
6. Welke specifieke kenmerken van publieke organisaties maken organisatieverandering anders dan in de private sector?

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben de studenten inzicht in:

 • Het belang van organisatieverandering voor publieke organisaties

 • de relevante aspecten van organisatieverandering;

 • de factoren die het slagen dan wel falen van organisatieverandering beïnvloeden;

 • de specifieke kenmerken van organisatieverandering in de publieke sector;

 • de verschillende theoretische benaderingen van organisatieverandering;

 • de verschillende benaderingen van verandermanagement.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Deze overgangsmodule bestaat uit zelfstudie van het beschikbaar te stellen collegemateriaal de literatuur en het schrijven van een eindpaper.
Daarnaast zal er één welkomstbijeenkomst en een afsluitende Q&A aan het einde van het vak plaatvinden.

Totale studielast: 140 waarvan:

 • Contacturen: 4

 • Zelfstudie: 136

Toetsing en weging

Individueel eindpaper op basis van het onderzoek: 100% van het eindcijfer
De eindpaper dient voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.
De inlevertermijn het paper is terug te vinden op Brightspace.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

 • Artikelen (tijdig beschikbaar via links op Brightspace)

 • Collegeslides

 • Casuïstiek (beschikbaar via Brightspace)

Inschrijven

Contact

Prof.dr. F.M. van der Meer f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen