Studiegids

nl en

Napoleon en Europa (1799-1815)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Vanaf 1799 heeft Napoleon Bonaparte, eerst als consul, en na 1804 als keizer, grote invloed uitgeoefend op de staat, de maatschappij en de cultuur in Europa. Napoleon is een zeer intrigerende figuur. Zijn Franse en Europese tijdgenoten en generaties historici hebben gedebatteerd over zijn persoonlijkheid, zijn ambities en zijn betekenis. Er zijn bibliotheken volgeschreven over Napoleon en hij is hierbij afwisselend geportretteerd als een held, als een tiran, als een gevallen Prometheus, als een militair genie en als een ordinaire usurpator die toevallig lange tijd het geluk aan zijn zijde heeft gehad. Hoe dan ook is zijn invloed enorm geweest.
In deze cursus bestuderen we de invloed van de Napoleontische jaren voor Europa aan de hand van de recente internationale historiografie. We richten ons op de invloed op bestuur en politieke ordening (in het Franse keizerrijk) op processen van natie-en identiteitsvorming en op oorlogsvoering die zowel in Europa als in de overzeese gebieden diepe sporen nalieten. Op deze manier wordt het ‘spinnenweb van de Napoleontische macht’ (de typering is afkomstig van historicus Michael Broers) langzaam in kaart gebracht. Hierbij is er ook aandacht voor verschillen en nuances tussen Europese landen onderling, de lokale pluriformiteit in reactie op de uniformisering vanuit het keizerrijk en wordt het traditionele beeld van Franse ‘veroveraars’ tegenover ‘verorderden’ genuanceerd.

Dit werkcollege sluit aan bij het Kerncollege ‘Global connections’.

Voor week 3 staat een entreetoets gepland. De hiervoor te bestuderen literatuur wordt via Brightspace gecommuniceerd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van het internationale historiografische debat over de Napoleontische tijd;

 • 9) kan op kritische wijze de verschillende kernvragen en standpunten over de politieke en culturele ontwikkelingen weergeven en analyseren;

 • 10) verbindt deze inzichten aan een eigen standpunt over de betekenis van de Napoleontische tijd voor Europa.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 6,8,9

 • Entreetoets week 3 op basis van eerste literatuurstudie:
  getoetste leerdoelen: 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Entreetoets: 10%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Deze literatuurlijst dient ter informatie. Er hoeft geen literatuur van tevoren bestudeerd en/of aangeschaft te worden. De literatuur voor het werkstuk wordt door studenten zelf gezocht.

 • M. Broers, Europe under Napoleon, 1799-1815 (Londen and New York 1996).
  M. van der Burg, *Napoleonic Governance in the Netherlands and Northwest Germany Conquest, Incorporation, and Integration (2021).

 • M. Rowe (ed.) Collaboration and resistance in Napoleonic Europe. State formation in an age of upheaval, c.1800-1815 (Basingstoke; New York 2003).

 • S. Woolf, Napoleon’s integration of Europe (London and New York 1991).
  M. Broers, P. Hicks en A. Guimerá, (eds.), *The Napoleonic empire and the new European political culture (Basingstoke and New York 2012).

 • J. Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk
  Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813)
  (Amsterdam 2000)

 • L. Jensen, Verzet tegen Napoleon (Nijmegen 2013).
  B. Verheijen, *Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming, 1801-1813 (Nijmegen 2017).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.