Studiegids

nl en

Vroegmoderne kooplieden over de oorlog

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Europa was in de vroegmoderne tijd vrijwel permanent in staat van oorlog. Oorlog heeft Europa gemaakt tot wat het nu is en vele militair historici hebben over het onderwerp geschreven. Hierbij is één rijke bron echter vrijwel volledig vergeten: de correspondentie van kooplieden. Dergelijke correspondenties zijn vooral door economisch historici gebruikt om de internationale handel in kaart te brengen, maar behalve gegevens over handel bevatten hun brieven veel informatie over oorlogen. Handelaren hadden last van oorlog of konden er juist van profiteren, maar waren tegelijkertijd ook betrokken toeschouwers. Hoe beschrijven kooplieden de oorlogen uit hun eigen tijd? De deelnemers lezen eerst zelf het boek van Lauro Martines over vroegmoderne oorlogen, daarna verdiepen we ons via artikelen in de wereld van de vroegmoderne handel en in het genre van de correspondentie, alvorens iedere student voor het werkstuk aan de slag gaat met zijn of haar eigen (uitgegeven) brieven. Uiteindelijk moeten ons gezamenlijke onderzoek nieuw inzicht verschaffen in de manier waarop vroegmoderne Europeanen oorlog beleefden. Dit college is bij uitstek geschikt om je talenkennis te gebruiken: naast Nederlands en Engels vinden we bronnen in het Spaans, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Deens, etc. Voor iedere taal is er wel een geschikte bron.

Het seminar heeft een toets over het handboek van Lauro Martines (zie literatuurlijst) in week 2.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis en inzicht betreffende de Europese vroegmoderne geschiedenis;

 • 10) verwerft kennis en inzicht betreffende de militaire geschiedenis van Europa;

 • 11) verwerft kennis en inzicht betreffende de handelsgeschiedenis van Europa;

 • 12) verwerft ervaring en inzicht betreffende het werken met vroegmoderne correspondentie als historische bron.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Entreetoets: Er is een toets over het boek van Lauro Martines in week 2 (zie literatuurlijst).
  getoetste leerdoelen: 7, 9-10

 • Mondelinge presentatie over het eigen onderwerp
  getoetste leerdoelen: 3-12

 • Opdracht 1: Plenaire bespreking van secundaire literatuur (in groepjes van twee)
  getoetste leerdoelen: 6-11

 • Opdracht 2: Plenaire bespreking van een bronfragment (individueel)
  getoetste leerdoelen: 3-6, 7-12

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Entreetoets: 10 %

 • Referaat: 10 %

 • Opdracht 1:10 %

 • Opdracht 2:10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Lauro Martines, Furies. War in Europe 1450-1700 (Bloomsbury Press). Verkrijgbaar als hardcover, paperback of e-boek

 • Verdere literatuur via Brightspace. Deelnemers kunnen vanaf januari 2022 de docent emailen voor informatie over de verdere literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.