Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2021-2022

Omschrijving

Doel 1: Deze cursus biedt een basis in verdere statistische analyse ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Studenten verkrijgen verdere vaardigheden in het gebruik van statistische software.
Doel 3: Na afloop van de cursus kunnen studenten enkele meer geavanceerde statistische toetsen uitvoeren, interpreteren, en het gebruik daarvan door anderen kritisch beschouwen.
Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent ligt op de lineaire en logistische regressieanalyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse en in de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS. Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Brightspace.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Brightspace/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2018) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (5e editie). London: Sage. ISBN: 9781526419521.

  • SPSS Statistics 25 is geïnstalleerd op de universitaire computers. Een licentie voor uw privé-computer kan desgewenst worden besteld bij Surfspot. Versie 23 of 24 van SPSS zijn ook bruikbaar.

Toetsing

70% Eindtentamen (Multiple Choice vragen)
20% SPSS test (open vragen)
10% Aanwezigheid en deelname (inclusief open vragen opdrachten)

De toetsing omvat een combinatie van cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, 10%) en één of meerdere schriftelijke toetsen, waaronder een schriftelijk eindtentamen (in totaal 90%). Details omtrent de toetsing worden voor de start van de cursus op Brightspace bekend gemaakt.
Voor het schriftelijk tentamen moet men zich op tijd aanmelden. Voor het schriftelijk tentamen dient u minimaal het cijfer 5,0 (onafgerond) te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer, dan kan men het schriftelijk tentamen herkansen. Andere deelcijfers, zoals cursuswerk en kleinere deeltoetsen kan men niet herkansen.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'

Rooster - vakken en tentamens

Rooster