Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden: Data-analyse

Vak
2021-2022

Let op: een eerste, gezamenlijke, bijeenkomst voor semester 1 vindt plaats op dinsdag 7 september 2021; 15:15 - 17:00 uur (locatie: SB11 in het FSW gebouw).
Semester 2 start met een gezamenlijke bijeenkomst op dinsdag 8 februari 2022, 15.30 - 17.15 (locatie: SB11)

Onderzoeksvaardigheden tweede jaar

Onder de overkoepelende naam Onderzoeksvaardigheden tweede jaar: Hoe doe ik politicologisch onderzoek? worden in het tweede jaar van de bachelor twee semestercursussen van ieder 5 ECTS gegeven:

Semester I (blok 1 en blok 2)

Onderzoeksopzet: Hoe zet ik zelfstandig een onderzoekdesign op? (5 ECTS)

Semester II (blok 3 en blok 4)

Data-analyse: Hoe voer ik zelfstandig een onderzoek uit met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse? (5 ECTS)

In deze cursussen wordt voortgebouwd op de vaardighedencursussen van het eerste jaar, waarbij academische vaardigheden geoefend worden die essentieel zijn voor het succesvol doorlopen en afronden van de studie Politicologie/ Internationale Betrekkingen en Organisaties. De vaardigheden die centraal staan zijn: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie.

Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept. De cursussen bouwen op elkaar voort. Idealiter wordt Onderzoeksopzet met een voldoende afgerond voordat met Data-analyse gestart wordt. Dit is echter geen vereiste.
De doelstelling is studenten te laten oefenen in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een politicologisch onderzoek, zodat ze in het derde jaar goed voorbereid aan hun bachelor-scriptie kunnen beginnen.

Semester 2: Data analyse

Doel 1: Studenten hebben kennis over en inzicht in de criteria waaraan empirisch onderzoek in de Politieke wetenschappen moet voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data-analyse.
Doel 2: Studenten voeren onderzoeken van beperkte omvang uit waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data-analyse wordt toegepast. Ze rapporteren hier zowel mondeling als schriftelijk over.
Doel 3: Studenten doen ervaring op met het uitvoeren van een onderzoeksproject gedurende langere tijd, waarbij zelfstandig werken, tijdsmanagement en verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het project centraal staan.

Inhoud: Het hoofddoel van deze cursus is om studenten te leren op basis van hun onderzoeksopzet (zoals gedurende Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksopzet uitgevoerd) een bescheiden onderzoek uit te laten voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse. Het eindpaper van Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksopzet zal dienen als startpunt voor deze cursus. Daarnaast heeft deze cursus als doel om studenten te trainen in academisch presenteren, en het zelfstandig vormgeven van project- en tijdsmanagement. .
Aan de hand van de onderzoeksopzet, ontwikkeld in Onderzoeksvaardigheden: Onderzoeksopzet, worden een bescheiden onderzoek uitgevoerd dat gebruik maakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data-analyse De dataverzameling hoeft niet origineel te zijn. Indien de student een eigen dataverzameling wil genereren, kan dit bij hoge uitzondering indien de werkgroepdocent dit accordeert. De student schrijft daarna een rapportage van de data-analyse en verzorgt een mondeling presentatie van het onderzoek.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving.

Studiemateriaal

Halperin, S. & Heath, O. (2020). Political research: Methods and practical skills. Oxford: Oxford University Press. (Het bovenstaande boek wordt ook gebruikt voor Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek).

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5e editie). London: SAGE.
Zie syllabus voor overige literatuur

IBM SPSS Statistics 25, 26 of 27 (available on university computers)

Toetsing

Wekelijkse opdrachten, participatie

Brightspace

Brightspace wordt voor deze cursus gebruikt om de syllabus te verstrekken, (een deel van) het studiemateriaal, de powerpointslides en aanvullende informatie voor het college ter beschikking te stellen.

Rooster

Rooster

Contact

Dr. F.E. Bakker