Studiegids

nl en

Analyse van de Internationale Politiek

Vak
2021-2022

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Internationale Politiek. Het gaat verschillende theoretische benaderingen van de internationale politiek na waarbij de nadruk enerzijds ligt op ontwikkelingen m.b.t. conflict en samenwerking (denk o.a. aan kwesties als oorlog en vrede, mensenrechten, handel en klimaatbescherming) en anderzijds op ontwikkelingen m.b.t. bredere globale veranderingen (globalisatie en anti-globalisatie, technologische ontwikkelingen, de opkomst van China, e.d.).

Leerdoelen

Doel 1: De kennis en inzichten van studenten van kernthema’s en -ontwikkelingen binnen de internationale politiek te vergroten.
Doel 2: De vaardigheden van studenten te ontwikkelen om op basis van de theorieën van de internationale politiek kritisch na te denken en patronen en processen ‘achter de krantenkoppen’ te herkennen.

Onderwijsvormen

Beide de colleges en de voorgeschreven literatuur zijn in het Engels.

Studiematerialen

De literatuur (ongeveer 3-5 artikelen of hoofdstukken per week) zal worden samengesteld uit artikelen uit vaktijdschriften en hoofdstukken uit boeken die online, via de universiteitsbibliotheek, beschikbaar zijn alsmede uit andere openbaar toegankelijke (internet)bronnen. De voorgeschreven literatuur dient in de desbetreffende week gelezen te worden.

Toetsing

Het eerste tentamen alsmede het herkansingstentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen (40% van het eindcijfer) en essay- of openvragen (60% van het eindcijfer). Alle vragen worden in het Engels gesteld maar de openvragen mogen in het Nederlands of Engels beantwoord worden.

Aanmelden

Zie tab 'Prakitsche Informatie'.

Rooster - vakken en tentamens

Timetable