Studiegids

nl en

Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft het introducerende deel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief en is verplicht voor de minorstudenten. Voor andere bachelorstudenten kan dit vak als keuzevak gevolgd worden.

Er worden verschillende vormen van kindermishandeling onderscheiden: fysieke en emotionele mishandeling, fysieke en emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook het meemaken van geweld tussen ouders wordt beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Uit onderzoek blijkt dat al deze vormen zeer schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling.

Factoren die het risico op mishandeling vergroten kunnen liggen op het niveau van het kind, het gezin en de omgeving waarin het gezin zich bevindt. Een belangrijke risicofactor is het hebben ervaren van mishandeling in de eigen jeugd door ouders, oftewel intergenerationele overdracht. Al deze factoren vormen een basis voor preventie en hulpverlening. Om effectief te kunnen ingrijpen is daarnaast ook kennis nodig over de processen die kunnen leiden tot kindermishandeling.

In deze cursus wordt ingegaan op de historische achtergronden, definities, prevalenties, en risicofactoren en verklaringsmodellen voor kindermishandeling en partnergeweld. Ook wordt ingegaan op methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar mishandeling. Verder wordt aandacht besteed aan opvoedingsinterventies die kunnen worden ingezet om mishandeling zoveel mogelijk te stoppen en te voorkomen.

Ook gastsprekers uit het beroepsveld en een ervaringsdeskundige zullen aan het woord komen om vanuit hun perspectief te vertellen over mishandeling. Grondige kennis van aspecten van mishandeling over de levensloop die in deze cursus aan bod komen is noodzakelijk voor professionals werkzaam in de praktijk en de wetenschap op het gebied van kinderen en opvoeding.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen over de geschiedenis, definities, prevalenties, risicofactoren en de belangrijkste theorieën rondom mishandeling en verwaarlozing over de levensloop.

  • Kennis opdoen over en leren interpreteren van onderzoek naar mishandeling.

  • Kennis opdoen over meer praktijkgerichte zaken zoals melden en (preventieve) interventies bij mishandeling en daarover kritisch kunnen reflecteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bonnet, R. C. (2019). De Kleine Gids Kindermishandeling (vijfde druk). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

  • Overige literatuur bestaat uit wetenschappelijke artikelen die vermeld staan in de syllabus.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator: dr. Sabine van der Asdonk.