Studiegids

nl en

Analyse 1 NA

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Wiskunde op het niveau van VWO Wiskunde B.

Beschrijving

Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening van functies van één veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

 • complexe getallen en complexe e-macht

 • veeltermvergelijkingen

 • limietbegrip

 • continuïteit en differentieerbaarheid

 • lineaire benaderingen van functies

 • Taylorpolynomen voor functies van 1 variabele

 • ordesymbolen (kleine o- en grote O-notatie)

 • integratiemethoden

 • toepassingen van integreren

 • convergentie van rijen en reeksen

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • (optioneel) huiswerk

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het cijfer van de eerste tussentijdse toets telt voor 30% mee in het eindcijfer, de overige 70% komen voor rekening van het tentamen aan het eind van de cursus. De stof van het tentamen gaat grotendeels over het tweede gedeelte van de leerstof.

Door het inleveren van huiswerk kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Deze bonus wordt alleen gegeven als het tentamencijfer minstens 5,5 is. Inleveren van huiswerk is niet verplicht.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt het toetscijfer en de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor de deeltoetsen en het huiswerk is er geen mogelijkheid tot afzonderlijk herkansen.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Robert A. Adams and Christopher Essex: Calculus – A Complete Course (9th edition), Pearson Education, 2016.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman kooman@math.leidenuniv.nl Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele propedeuse Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met Wiskunde doen, volgen het vak Analyse 1 samen met de wiskundestudenten.