Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde)

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

geen

Beschrijving

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

  1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig product.
  2. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  3. Matrices en determinanten.
  4. Vectormeetkunde in Rn.
  5. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  6. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.

Leerdoelen

In dit vak leer je met vectoren, matrices, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren te rekenen. Verder leer je de begrippen van een abstracte vectorruimte en een lineaire afbeelding, en hoe je stellingen over deze objecten kunt bewijzen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, huiswerk

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (20%), een schriftelijke toets (20%) en een schriftelijk (her-)tentamen (60%). Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers minstens een 5.5. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk of de toets om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk en de toets zijn niet herkansbaar. * Het huiswerk telt als praktische oefening en bestaat uit 12 opdrachten, waarvan de laagste twee niet meetellen. * De toets telt als deeltentamen. Het cijfer wordt vervangen door dat van het (her-)tentamen als dat hoger is.

Literatuur

Het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI).

Brightspace

Al de informatie over dit vak wordt op de Brightspace-pagina van het vak beschikbaar gesteld.

Contact informatie

m.j.bright[at]math.leidenuniv.nl